2020-04-01 09:39Nyheter

Motordrifter – Reviderad standard

null

Helhetsgrepp på motordrifter sänker elförbrukningen inom industrin.

För att öka energieffektiviteten för elmotorer i kombination med varvtalsreglering och med hänsyn till vad motorn driver – pump, fläkt, transportband eller annat – räcker det inte att bara titta på motorn och dess egenskaper, om den inte är dimensionerad efter de krav som lasten ställer.

Sedan några år har det funnits överenskomna metoder för detta, i europeiska standarder som i Sverige fastställts som SS-EN 50598-1 och SS-EN 50598-2. De upphör att gälla 2020-04-07. Från och med det datumet gäller bara de nyare standarderna SS-EN 61800-9-1 och SS-EN 61800-9-2. De fastställdes i oktober 2017 och sedan dess har de båda standardparen gällt parallellt.

Trots det nya numret är det mer en fråga om en revision, än om nya standarder. De nya standarderna bygger på de gamla. Nummerbytet beror på, att de europeiska standarderna erbjudits till den internationella standardiseringsorganisationen IEC där man har en annan nummerserie. Efter behandlingen i IEC har de sedan också antagits som europeisk standard och alltså även fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Standarderna visar hur man kan bestämma verkningsgraden för en elmotor tillsammans med startkopplare, utrustning för varvtalsreglering och last, t ex en pump. Sedan kan man med hjälp av ett systemperspektiv och en kombination av mätning och beräkning komma fram till hur man bestämmer den sammanlagda verkningsgraden. På det sättet ska man bättre kunna anpassa lasten och de olika delarna av motordriften till varandra och därmed öka systemets verkningsgrad.

Mer information om standardernas innehåll och syfte finns i de inledande avsnitten. Se preview på SS-EN 61800-9-1, Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 9-1: Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last – Utarbetande av standarder för verkningsgrad hos elmotordriven utrustning med tillämpning av ett systemperspektiv och den semi-analytiska modellen.

Se preview på SS-EN 61800-9-2, Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 9-2: Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last – Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare.

Jämfört med SS-EN 50598-1 kräver SS-EN 61800-9-1 bland annat att toleranserna anges i uppgifterna om förlusterna i lasten. Den innehåller också en informativ bilaga om förlustberäkning. Nytt i SS-EN 61800-9-2 är bland annat flödesscheman för bestämning av energieffektiviteten. Bilaga A om förluster är nu normativ och bilaga D om servotillämpningar har tagits bort. Dessutom finns nu en bilaga ZZ som kopplar standarden till EU-kommissionens förordning 640/2009/EG om ekodesign för elektriska motorer.

Standarderna i serien SS-EN 61800 (IEC 61800) har tagits fram i internationellt samarbete inom standardiseringsorganisationen IEC. De flesta standarder därifrån antas också som europeisk standard, EN, med samma innehåll i 33 länder. Genom den tekniska kommittén SEK TK 2 Elektriska maskiner i SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag och högskolor i arbetet med standarder för elektriska motorer. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson