2012-08-30 16:12Nyheter

Nanomaterial – förslag till ny standard

null

Standard för riskbedömning av produkter med nanomaterial föreslås inom IEC.

Det finns ännu inga vedertagna och standardiserade metoder för att bedöma relevanta egenskaper hos ett nanomaterial, trots att nanotekniken utvecklas snabbt och nanomaterial används inom fler och fler områden. Inte heller finns det något systematiskt och praktiskt sätt att bedöma kvaliteten eller påverkan på miljö och hälsa hos en komponent eller produkt som innehåller nanomaterial av något slag.

Ett nytt förslag till internationell standard är ett försök att råda bot på detta, i varje fall för elektriska och elektroniska produkter med nanomaterial. Förslaget, som har titeln Guidelines for quality and risk assessment for nano-enabled electrotechnical products, är nu ute för röstning inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet. I förslaget, som ansluter till standarden ISO 14001 för miljöledningssystem, används en metod för att värdera olika sorters egenskaper och för att väga risker och fördelar mot varandra. Metoden ska också kunna visa hur en ändring av någon egenskap kan påverka de övriga. 

Andra arbeten med internationella standarder på det här området som pågår inom IEC handlar bland annat om elektriska anslutningar till nanomaterial och nanokomponenter och om hur man kan skapa tekniska förutsättningar för serietillverkning av nanoelektronik.

Förslaget, som har beteckningen 113/145/NP, kan fram till röstningsdatum 2012-09-14 beställas från SEK Svensk Elstandard.

Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 113, Nanoteknik inom det elektrotekniska området, kan man delta i och påverka arbetet inom IEC TC 113, Nanotechnology standardization for electrical and electronic products and systems. Internationella standarder från IEC blir genom det europeiska samarbetet inom CENELEC normalt också europeisk och svensk standard. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard