2021-02-08 13:03Nyheter

Nanoteknik för elektriska produkter och system

null

Den internationella standardiseringsorganisationen IEC har över sextio registrerade projekt inom nanoteknikområdet.

 

Redan 2006 startade det internationella arbetet med standarder för nanoteknik för elektrotekniska produkter och system. Den första standarden från IEC TC 113 kom 2009 och behandlade mätning av elektriska egenskaper hos nanorör. Efterhand har grafen kommit att spela en allt större roll i arbetet.

 

Grundat på erfarenheter från de första åren har IEC TC 113 strukturerats för att underlätta att nanoteknik införs och används i industrin. Arbetet är medvetet inriktat på att åstadkomma standarder och vägledningar som är utformade för att passa ihop med företagsstandarder som används för att stödja industrins kvalitetsledningssystem.

 

Mätning och produktblad

Flera projekt och färdiga publikationer ingår i serien IEC 62565 för standardiserade mallar för produktblad, där bland annat delar för nanorör och nanobläck är på gång. Dessa mallar innehåller alla egenskaper hos ett nanomaterial som kan vara av betydelse för kvaliteten hos nanobaserade komponenter.

 

I en annan omfattande serie, IEC 62607 , ges standardiserade metoder för att mäta och prova de egenskaper som tas upp i IEC 62565-serien. Bland de pågående projekten finns flera som handlar om grafenbaserade material. Även delar som behandlar nanobaserade solceller är på väg, liksom nanomaterial för elektrokemiska kondensatorer.

 

Nanotekniken är i snabb utveckling. Därför ges många av publikationerna från nanoteknikkommittén ut som tekniska specifikationer, TS. En TS är en sorts förstandard som fungerar som utgångspunkt för arbetet med en kommande "riktig" internationell standard.

 

IEC TC 113 har flera arbetsgrupper för olika delområden. De största områdena är tillförlitlighet, grafen, solceller och organisk elektronik, lysande nanomaterial, energilagring samt bedömning av egenskaper. Ordföranden kommer från Japan och sekretariatet är tyskt.

 

Internationellt samarbete

IEC TC 113 samarbetar med de europeiska forskningsprogrammen Graphene Flagship och EMPIR-GRACE. Eftersom det knappast finns några särskilt europeiska aspekter på området finns det ingen nanoteknikkommitté i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, utan bara ett bevakande "reporting secretariat" som hålls av den tyska medlemmen, DKE.

 

Såklart kan även svenska företag, organisationer, universitet och myndigheter vara med och bidra i arbetet med internationella standarder och specifikationer inom området. Det sker genom den svenska spegelkommittén SEK TK 113, Nanoteknik inom det elektrotekniska området. Den organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik och som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC. Kontakta SEK Svensk Elstandard om du är intresserad, via mejl senc@elstandard.se eller på telefon 08-444 14 00.

 

Bland andra teknikområden där det pågår arbete med standarder inom IEC och SEK Svensk Elstandard märks solceller, tryckt elektronik och fiberoptik. Den som inte är med i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström