2020-06-25 08:45Nyheter

Nanoteknik för elektrotekniska produkter och system

null

I den internationella organisationen IEC arbetas med standarder för nanoteknik för elektronik och elteknik. Den första standarden kom redan 2009, och behandlade mätning av elektriska egenskaper hos nanorör.

Sedan dess har arbetet strukturerats för att underlätta införande och användning av nanoteknik i industrin. Arbetet är medvetet inriktat på att åstadkomma standarder och vägledningar som är utformade för att passa ihop med företagsstandarder som används för att stödja industrins kvalitetsledningssystem.

Flera projekt och färdiga publikationer ingår i serien IEC 62565 för standardiserade mallar för produktblad, där bland annat delar för nanorör och nanobläck är på gång. Dessa mallar innehåller alla egenskaper hos ett nanomaterial som kan vara av betydelse för kvaliteten hos nanobaserade komponenter.

I en annan omfattande serie, IEC 62607, ges standardiserade metoder för att mäta och prova de egenskaper som tas upp i IEC 62565-serien. Bland delar som snart är klara finns flera som handlar om grafenpulver och grafenfilm. Också flera delar som behandlar komponenter med organisk tunnfilm är på väg, och även några som berör nanoteknik för batterier.

Nanotekniken är i snabb utveckling. Därför ges många av publikationerna från nanoteknikkommittén IEC TC 113 ut som tekniska specifikationer, TS. En TS är en sorts förstandard som fungerar som utgångspunkt för arbete med en kommande ”riktig” internationell standard.

IEC TC 113 har flera arbetsgrupper för olika delområden. De största områdena är tillförlitlighet, grafen, solceller och organisk elektronik, lysande nanomaterial, energilagring samt bedömning av egenskaper. Ordföranden kommer från Japan och sekretariatet är tyskt.

Också svenska företag, organisationer, universitet och myndigheter kan vara med och bidra i arbetet med internationella standarder och specifikationer inom området. Det sker genom den svenska spegelkommittén SEK TK 113, Nanoteknik inom det elektrotekniska området. Den organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC sedan 1907 och som är den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik.

Bland andra teknikområden där arbete med standarder sker inom IEC och SEK Svensk Elstandard märks solceller, tryckt elektronik och fiberoptik. Kontakta SEK Svensk Elstandard om du är intresserad. Den som inte är med i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström