2020-09-21 10:45Nyheter

När gäller inte Elinstallationsreglerna SS 436 40 00?

null

Det finns några typer av elinstallationer där man inte ska använda standarden SS 436 40 00. Men vilka är det?

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 innehåller regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Den gäller i princip för alla lågspänningsinstallationer, dvs för kretsar som matas med nominella spänningar upp till och med 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning. Men det finns undantag. För vissa, speciella typer av anläggningar för lågspänning finner man säkerhetsfordringarna i andra standarder.

SS 436 40 00 gäller inte för:

  • elmateriel för drift av elektrifierade järnvägar (inklusive fordon och signalutrustning), ett område som täcks av flera standarder
  • elmateriel för motorfordon, förutom sådana som täcks av del 7 i SS 436 40 00
  • elinstallationer på fartyg, flyttbara och fasta offshore-plattformar, där standarderna huvudsakligen finns i serien SS-IEC 60092.
  • elinstallationer på luftfartyg
  • utrustning för radioavstörning såvida den inte påverkar säkerheten i installationen
  • elstängsel, som omfattas av SS-EN 60335-2-76 med tillägg
  • åskskyddssystem för byggnader (LPS, Lightning Protection System). Dock omfattas atmosfäriska fenomen som påverkar elinstallationer, till exempel hänsyn som behöver tas vid val av överspänningsskydd. För åskskyddssystem finns standardserien SS-EN 62305 och SEK Handbok 452.
  • hissar
  • maskiners elutrustning, där SS-EN 60204-1 är den centrala standarden.

Dessutom kan SS 436 40 00 behöva kompletteras för vissa tillämpningar och områden. För elinstallationer i områden med explosiv atmosfär behöver man till exempel också rådfråga standarden SS-EN 60079-14.

Standarden SS 436 40 00 är framtagen i ett samarbete i den tekniska kommittén SEK TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Arbetet är i är i allt väsentligt en översättning av de internationella standarderna i IEC 60364-serien och motsvarande europeiska arbeten. Sekreterare i SEK TK 64 är Joakim Grafström, som vill göra en kommentar till listan ovan:

- I Sverige används Elinstallationsreglerna även för anläggningar för lågspänningsdistribution och installationer i gruvor, även om det delvis ligger utanför standardens omfattning, säger han.

Standarden SS 436 40 00 finns kompletterad med kommentarer i SEK Handbok 444. SS-60079-14 för elinstallationer i områden med explosiv atmosfär ingår i SEK Handbok 427, tillsammans med SS-EN 60079-17 för kontroll och underhåll och flera svenska bilagor, bland annat om potentialutjämning i explosionsfarliga områden.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström