2018-08-23 14:27Nyheter

När komponenter fasas ut

null

Hur planerar man bäst för situationen när en viktig komponent slutar tillverkas? Internationell standard på remiss.

Vad gör jag när en produkt jag behöver ska fasas ut och snart inte går att få tag på? Om produkten är en komponent i min produkt? Eller en viktig del i min produktionsanläggning? I princip finns det två sätt. Antingen reagerar man reaktivt, dvs man gör inte något förrän behovet eventuellt uppstår, eller proaktivt, genom planering och åtgärder.

Oavsett vilket förhållningssätt man väljer, baseras det lämpligen på någon sorts analys av sannolikhet, risk och olika möjligheter att lösa problemet – med hjälp av andra leverantörer, omkonstruktion eller på annat sätt. Det finns en internationell standard som tar upp detta: IEC 62402, Obsolescence management – Application guide. Den beskriver principer och metoder för att hantera sådana frågor och ger vägledning vid valet av metod.

Utfasning av komponenter i de flesta typer av produkter kan hanteras enligt beskrivningarna i standarden, oavsett om det är fråga om infrastruktur, kapitalkrävande utrustning, sällanköpsvaror eller konsumtionsartiklar. IEC 62402 fastställdes 2008 också som svensk standard SS-EN 62402, Riktlinjer för hantering av utfasning.

IEC 62402, och därmed SS-EN 62402, är nu under revision och ett förslag till ny utgåva är ute på remiss med sista svarsdatum 2018-09-24. Med beteckningen 56/1779/CDV kan förslaget beställas för synpunkter och kommentering här. Jämfört med den nuvarande utgåvan har formuleringarna skärpts och de utpräglade vägledningarna har förts över i informativa bilagor. Standarden har också setts över så att den ska få en mer allmän karaktär än tidigare. På så sätt ska den bli lättare att använda inom alla teknikområden.

Arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 56, Dependability, och svenska specialister deltar genom motsvarande svenska SEK TK 56, Tillförlitlighet. De båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO har sedan 1990 en överenskommelse om att generella standarder om tillförlitlighet och angränsande områden tas fram inom IEC. SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 svensk medlem i IEC och fastställer också svensk standard inom motsvarande områden.

Några andra aktuella projekt inom IEC TC 56 är en revision av IEC 60300-3-4, Guide to the specification of dependability requirements (SS-EN 60300-3-4) och en kommande IEC 62960, Dependability reviews during the life cycle.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk