2013-09-12 14:27Nyheter

Nu finns det en standard som ställer krav på IR-utrustning för industrin.

null

Nu finns det en standard som ställer krav på IR-utrustning för industrin.

Den nya standarden innehåller säkerhetsfordringar på utrustning och installationer som avger infraröd strålning – IR-strålning – som alstras på elektrisk väg. Med IR-strålning menas här strålning med en våglängd mellan 780 nm och 1 mm, dvs mellan synligt ljus och radiovågor. Standarden omfattar alla risker som är förknippade med IR-strålning från industriell elvärmeutrustning. Eftersom sådan värmestrålning ofta åtföljs av synlig strålning, behandlas också den i viss utsträckning i standarden.

IR-strålare av olika slag används för många uppgifter inom industrin, t ex framförallt för uppvärmning eller torkning. Infraröd strålning, värmestrålning, kan ge brännskador och ge skador på ögonen, främst brännskador på näthinnan och, med tiden, grå starr (”glasblåsarstarr”).

Standarden, SS-EN 60519-12, Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 12: Särskilda fordringar på installationer med elektrisk IR-värme, ger vägledning för hur man bedömer den IR-strålning som avges från olika typer av värmekällor eller från heta arbetsstycken och som människor kan komma att exponeras för. Den beskriver också hur man gör för att konstruera utrustningen, så att exponeringen minskas och ställer krav på olika slags skydd. Läs mer om standardens bakgrund och innehåll i en preview här.

Oftast har varken tillverkare eller beställare tillgång till kvalificerad optisk mätutrustning och det finns inte heller några enkla, lättanvända och kostnadseffektiva mätmetoder. SS-EN 60519-12 innehåller därför ganska omfattande avsnitt om hur man mäter exponeringen, både noggrant och med en mer övergripande uppskattning. Dessutom beskrivs en klassificering av exponeringen, baserad på vägledning från ICNIRP.

Standarden har en koppling till EUs lågspänningsdirektiv och kan därför användas för CE-märkning av elektrisk IR-utrustning för industribruk. Som de flesta andra europeiska standarder på elområdet är den från början en internationell standard, framtagen inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Genom att delta i arbetet i någon teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard, i det här fallet SEK TK 27, Industriell elvärme, kan man vara med och skriva den internationella standarden. Genom det europeiska samarbetet i CENELEC fastställs den sedan som europeisk standard, som sedan (utan ändringar!) blir nationella standarder i trettio europeiska länder – från Island till Turkiet.

Standarden gäller inte handhållna apparater eller utrustning för allmänbruk, t ex i hemmet. Den gäller inte heller för laboratorieutrustning – som omfattas av standarden SS-EN 61010-1 – eller utrustning där en laser eller sydiod (LED) är den huvudsakliga strålningskällan – sådana omfattas av SS-EN 60825-1 eller SS-EN 62471.

SS-EN 60519-12 ska användas tillsammans med den allmänna standarden SS-EN 60519-1. I serien SS-EN 60519 finns flera andra delar som behandlar säkerheten hos olika slags anläggningar för industriell elvärme.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström