2022-12-14 10:14Nyheter

Ny blåbok om produktbestämmelser inom EU

Trade map of the European Union countries

Blåboken – the Blue Guide – från EU-kommissionen är en vägledning till EUs produktbestämmelser. Den nya utgåvan innehåller flera nyheter.

- Blåboken är i min mening den bästa vägledningen när det kommer till att förstå EUs system för produktreglering, säger Felinda Wennerberg på Kommerskollegium. Den är användbar för alla som ska handla med och sälja varor till eller inom EU och som behöver förstå hur EUs inre marknad för varor fungerar. Men, tillägger hon, det är viktigt att poängtera att det just är en vägledning och inte ett rättsligt bindande dokument.

Blåboken finner du här. Den nya utgåvan ersätter den förra från 2016 och är bland annat uppdaterad och anpassad till förordningen 2019/1020 om marknadskontroll. Liksom tidigare vänder den sig till både till tillverkare och importörer samt till dem som reparerar och bygger om produkter.

Några av de ämnen som lagts till eller förtydligats i den nya utgåvan är försäljning på nätet och hur man hanterar programvara och ändrade produkter. Felinda Wennerberg kommenterar:

- Det är väldigt välkommet att den nu har uppdaterats och moderniserats så att den kan fortsätta vara ett relevant verktyg och stöd för alla som vill och behöver förstå EUs produktreglering och system för teknisk harmonisering.

Blåboken beskriver för vilka produkter som EUs produktlagstiftning gäller och vilka aktörer som berörs. Den behandlar även ackreditering, bedömning av överensstämmelse och CE-märkning. Mycket av produktlagstiftningen i EU bygger på att lagstiftningen begränsas till väsentliga krav. Mätmetoder och andra tekniska detaljer finns i stället i europeiska harmoniserade standarder. Detta kallas den nya metoden och beskrivs också i blåboken. Europeiska standarder tas fram i samarbeten inom de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI, där svenska företag, organisationer och myndigheter deltar genom de svenska nationella medlemsorganisationerna SIS, SEK Svensk Elstandard respektive ITS.

Just för programvara finns nu ett särskilt avsnitt. Där står bland annat att begreppet produktsäkerhet omfattar skydd mot alla typer av risker som uppstår från en produkt, inte bara mekaniska, kemiska och elektriska utan också säkerhetsaspekter i samband med cyberhot och risker kopplade till enheters förlust av anslutning. Tillverkaren av slutprodukten är därför skyldig att vid den inledande riskbedömningen även förutse riskerna med den programvara som är integrerad i produkten när produkten släpps ut på marknaden.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
SEK Svensk Elstandard