2011-07-06 08:00Nyheter

Ny internationell standard för digitala ljudböcker gäller som svensk standard

null

Den nya internationella standarden för digitala ljudböcker, IEC 62571, gäller nu som svensk standard.

Standarden behandlar ljudböcker och innehåller fordringar och rekommendationer för fil- och datastruktur, för system för leverans och uppspelning och för aspekter på användarvänlighet. Standarden har tagits fram med målsättningen att den ska vara kompatibel med motsvarande standarder för musik och multimedia och att den ska hjälpa dem som ger ut ljudböcker, som tar fram ljudböckers innehåll eller utvecklar mjuk- och hårdvara för ljudböcker att ge användare en så bra upplevelse som möjligt, och en så enkel och effektiv hantering och sökning som tekniken medger.

Standarden medger att uppläsning kombineras med t ex musik och definierar bokspecifika uppgifter som titel och uppläsare och beräkning av återstående uppspelningstid. Standarden innehåller och förenar flera olika standarder med mer eller mindre komplexa filstrukturer och sök- och markeringsmöjligheter. Den omfattar både äldre system som läser binära filer och nyare XML-baserade system som OSTA MPV. Detta senare togs ursprungligen fram för musikbranschen men anpassas genom IEC 62571 till ljudböcker. Bland de format som omfattas märks CEA-2003-C och DAISY. DAISY används i Sverige av Talboks- och punktskriftsbiblioteket för talböcker, läs mer på www.tpb.se

IEC 62571, Digital audiobook file format and player requirements, har tagits fram inom den tekniska kommittén IEC TC 100, för vilken den svenska referensgruppen är SEK TK 100, Multimedia. Med beteckningen EN 62571 har den har fastställts av CENELEC som europeisk standard och SEK har fastställt den som svensk standard SS-EN 62571, Digitala ljudböcker – Filformat och fordringar på spelare.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard