2014-11-03 15:11Nyheter

Ny klass för elmotorer

null

Den nya standarden SS-EN 60034-30-1 inför en ny och strängare effektivitetsklass för elmotorer, IE4.

Elmotorer delas in i olika klasser efter hur mycket av strömmen som kommer till nytta i utfört arbete, dvs motorns verkningsgrad, eller energieffektivitet som det ofta kallas. Resten går förlorad i värme. Som exempel kan nämnas att den nya klassen IE4 kräver en verkningsgrad på minst 90,0 % för en tvåpolig 4 kW motor medan IE3 kräver 88,1 % och den lägsta klassen, IE1, nöjer sig med 83,1 %. Och i standarden ställs i utsikt en framtida och ännu hårdare klass, IE5.

Räknat över en motors livslängd står elförbrukningen för den ojämförligt största delen av utgifterna. För en motor på 11 kW som är i drift fyratusen timmar om året i femton år står kostnaden för inköp och underhåll för ungefär två procent av de sammanlagda kostnaderna – de resterande 98 % syns på elräkningen. Eftersom elmotorer i industri och byggnader står för en stor del av elförbrukningen i världen, uppskattningar säger mellan 30 % och 40 % (!), finns det också miljömässiga och samhällsekonomiska vinster att göra på en övergång till effektivare elmotorer.

Den nya, strängare klassen beskrivs i den internationella standarden IEC 60034-30-1 som nu också blivit svensk standard SS-EN 60034-30-1. Den ersätter den nuvarande SS-EN 60034-30 som upphör att gälla 2017-04-10. Genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC har IEC-standarden antagits som europeisk standard, med samma innehåll i 33 europeiska länder.

Standarden behandlar en- och trefas asynkronmotorer och permanentmagnetmotorer med en märkeffekt mellan 0,75 kW och 375 kW. En kommande del -30-2 ska behandla synkronmotorer och andra motorer för matning med varierande spänning och frekvens. Vissa typer av motorer omfattas inte, t ex likströmsmotorer och speciella motorer som är helt integrerade i en maskin, t ex i en fläkt eller en pump.

I EU finns en koppling till energieffektiviseringsdirektivet, t ex måste nya elmotorer över 7,5 kW som drivs utan frekvensomriktare uppfylla kraven för klass IE3 senast den 1 januari 2015.

Hur själva provningarna ska gå till beskrivs i en annan standard, SS-EN 60034-2-1, som samtidigt kommit i reviderad utgåva. Också den är egentligen en internationell standard från IEC, som antagits som europeisk standard, och därför också som svensk.

Genom att delta i arbetet i den tekniska kommittén SEK TK 2, Elektriska maskiner, inom SEK Svensk Elstandard, kan man delta i och påverka arbetet inom IEC TC 2, Rotating Machinery. Bland övriga pågående arbeten märks bland annat en standard för renovering av motorer.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson