2014-11-19 17:03Nyheter

Ny säkerhetsstandard för IT-utrustning

null

I den nya standarden SS-EN 62368-1 ställs säkerhetskraven på elektroniska apparater för ljud, bild, kommunikation, databehandling med mera i en enda standard.

Tidigare behandlades säkerheten hos audio- och videoapparater i en standard, SS-EN 60065, och hos datorer och kontorsmaskiner i en annan, SS-EN 60950 1. Elektroniska apparater ska alltså inte ge upphov till smärta, skada eller brand och om de konstrueras och provas så som det står i standarderna, ska de inte heller kunna göra det.

Trenden att gränserna mellan datorer, ljudanläggningar och TV-apparater suddas ut har pågått länge. För dem som arbetar med att skriva och komma överens om säkerhetskrav och provningsmetoder var det redan vid millenieskiftet klart, att de internationella standarderna som behandlade detta började bli föråldrade. Det var inte bara det, att det fanns en säkerhetsstandard för ljud- och bildutrustning – alltså vanlig hemelektronik – och en annan för datorer och kontorsmaskiner. De båda standarderna hade också en bakgrund i olika världar. De var uppbyggda på helt olika sätt och skulle inte så enkelt gå att smälta samman till en.

Den nya standarden bygger på ett riskbaserat säkerhetstänkande, där det handlar om att hindra att den energi som finns i apparaten, eller tillförs utifrån, ska överföras till människor, djur eller brännbart material. I standarden angrips detta på ett systematiskt sätt:

– IEC 62368-1 baserar sig på att man definierar och kategoriserar de risker som produkten kan orsaka i olika nivåer, säger Martin Axelsson på Intertek i Kista, som är sekreterare i SEK TK 108, den svenska referensgruppen som deltagit i arbetet med IEC 62368 1.

– Risknivån avgör antalet skyddsåtgärder som krävs. Tanken är att standarden i största möjliga mån ska ställa krav på dessa skyddsåtgärders funktion, istället för att kräva en specifik skyddsåtgärd.

På det sättet har standarden också blivit mer teknikoberoende än sina föregångare och den bör därför också kunna användas för många olika sorters elektronikprodukter.

– Målsättningen, säger Martin Axelsson, är att en tillverkare med god kunskap i IEC 62368 1 ska ha större frihet i sitt konstruktionsarbete, än med de tidigare standarderna.

När den första utgåvan av IEC 62368-1 kom 2010, fanns ändå en del kvar att göra, bl a saknades avsnitt om lysdioder, LED, och om ljudtryck från hörlurar och hörtelefoner. Det är därför som först den andra utgåvan från 2013 antagits som europeisk standard, EN 62368 1, likadan i 33 europeiska länder. Därför har den nu fastställts som svensk standard SS-EN 62368 1 av SEK Svensk Elstandard. Observera, att vi i Europa kommit överens om vissa ändringar i standarden, så att SS-EN 62368 1 och de övriga nationella standarderna i Europa, inte är alldeles identiska med IEC 62368 1. Vilka skillnaderna är, framgår av SS-EN 62368 1.

När man i IEC, den internationella organisationer för standarder på elområdet, beslöt att påbörja arbetet med en gemensam säkerhetsstandard för datorer och hemelektronik, var det från början klart att det handlade om att från grunden skriva en helt ny standard. När standarden, som kom att få beteckningen IEC 62368 1, var klar åtta år senare, hade experter från 31 länder deltagit i ett arbete som sammanlagt uppskattats ha tagit cirka 30 000 timmar.

Eftersom den nya standarden innebär en betydande förändring, gäller den till att börja med som ett frivilligt alternativ till de äldre standarderna SS-EN 60065 för ljud- och bildutrustning och SS-EN 60950 1 för datorer med mera. Meningen är dock, att de båda äldre standarderna så småningom ska fasas ut, kanske runt 2019. EN 62368 1 är avsedd att listas under lågspänningsdirektivet i De europeiska gemenskapernas officiella tidning (OJ) och IEC 62368 1 ligger också till grund för motsvarande standarder i bl a USA och Kanada.

För säkerhet hos elektronikutrustning för särskilda ändamål finns andra, särskilda standarder, t ex i serierna SS-EN 60601 för medicinteknisk utrustning och SS-EN 61010 för utrustning för mätning och processtyrning.

SS-EN 62368-1, IT- och multimedia-utrustning – Del 1: Säkerhet.

I inledningen (avsnitt 0) i SS-EN 62368-1 beskrivs utförligt principerna bakom standarden och av innehållsförteckningen kan man få en uppfattning om hur den är uppbyggd. Funktionen ”Preview” ger direkt tillgång till de inledande avsnitt som visar omfattning och ändamål för alla standarder från SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson