2015-10-21 16:00Nyheter

Ny standard behandlar hantering av elektronikskrot som innehåller bildskärmar

null

En av de nya standarderna i oktober handlar om hantering av elektronikskrot som innehåller bildskärmar.

SS-EN 50625-2-2 behandlar mottagning, lagring och behandling av elektronikskrot som innehåller bildskärmar av olika slag och ställer krav på arbetsmiljön vid arbetet. Den ska användas tillsammans med den tidigare fastställda SS-EN 50625-1.

Standarden är harmoniserad under EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet). Se preview på SS-EN 50625-2-2 här.

För katodstrålerör, dvs den äldre, tjocka typen av bildskärmar, är det främst bly och fluorescerande ämnen i frontglaset som inte ska spridas, till exempel kadmium. Katodstrålerör kan även innehålla andra ämnen, t ex de sällsynta jordartsmetallerna europium och yttrium. Platta bildskärmar kan innehålla kvicksilver. Katodstrålerör finns inte bara i gamla TV-apparater och dataskärmar, utan också i till exempel oscilloskop, arkadspel och en del medicinteknisk utrustning. Platta skärmar finns, som bekant, i allt fler elektroniska apparater.

SS-EN 50625-2-2 ska vara ett stöd för att åstadkomma en effektiv hantering av de här typerna av elektronikskrot, bland annat i syfte att minska utsläpp och föroreningar och för att stödja ökad materialåtervinning. Den kompletterar den allmänna standarden SS-EN 50625-1 med det som särskilt gäller för hantering av elektronikskrot med bildskärmar.

Övriga hittills fastställda delar i serien är SS-EN 50625-1 med generella behandlingskrav, SS-EN 50625-2-1 med särskilda krav på behandling av lampor och SEK TS 50625-3-1 med allmänna krav för sanering.

En annan aktuell standard inom området är SS-EN 50581, Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen. Dessa standarder är framtagna i den tekniska kommittén TC 111X inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Svensk referensgrupp för detta, och för den internationella motsvarigheten IEC TC 111, är TK 111 inom SEK Svensk Elstandard, läs mer om den här. SEK TK 111 arbetar också på en vägledning till RoHS-direktivet, SEK Handbok 451, som planeras ges ut i vinter.

Genom att vara med i den tekniska kommittén TK 111 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta i, och bidra till, arbetet med internationella och europeiska standarder för miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning. Dessa standarder fastställs sedan också som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström