2019-01-07 16:22Nyheter

Ny standard beskriver hur man väljer och använder skyddsanordningar för närvarodetektering.

null

I den nya svenska standarden SS-EN IEC 62046 beskrivs hur man använder ljusbommar, ljusridåer och liknande utrustning för att upptäcka personer eller föremål i farliga områden, för att minimera risker från farliga delar i maskiner.

Standarden ska hjälpa dem som konstruerar, tillverkar och renoverar maskiner att använda detekterande anordningar på ett säkert och effektivt sätt, men den kan också användas av myndigheter och certifieringsorgan.

SS-EN IEC 62046 ger en beskrivning av val, användning, verifiering och idriftsättning som ansluter till avsnitt 6.3 i standarden SS-EN ISO 12100, Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering. Där behandlas val och användning av skydd och skyddsanordningar ganska översiktligt, men det ämnet behandlas mer ingående i den nya standarden.

SS-EN IEC 62046 ansluter till standarderna för säkerhetsrelaterade delar i styrsystem, SS-EN 62061 (SIL) och SS-EN ISO 13849-1 (PL). I första hand omfattas produkter som uppfyller standarder i serierna SS-EN ISO 13856 om tryckkännande eller SS-EN 61496 om elektriskt avkännande skyddsanordningar.

Se preview här på SS-EN IEC 62046, Maskinsäkerhet – Val och användning av skyddsanordningar för närvarodetektering. Med funktionen preview kan man få en introduktion till standarden, genom att fritt ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

SS-EN IEC 62046 har tagits fram inom den tekniska kommittén
IEC TC 44, Safety of machinery – Electrotechnical aspects, inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen för elektronik och elektroteknik. Svensk motsvarighet är SEK TK 44 Elutrustning för maskiner. En annan aktuell standard därifrån är den nya utgåvan av SS-EN IEC 60204-1, Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar. Läs mer här om den och om den nya SEK Handbok 456, Maskinhandboken – Maskiners elutrustning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson