2016-01-13 14:25Nyheter

Ny standard för allmänna regler för beteckning av signaler - SS-EN 61175-1

null

SS-EN 61175-1 behandlar hur signaler betecknas baserat på deras syfte och informationsinnehåll.

I standarden beskrivs hur en signalbeteckning byggs upp av en objektbeteckning (referensbeteckning) och ett signalnamn. Signalnamnet består i sin tur av en kod som visar signalens funktion, eventuellt kompletterad med en kod för signalklassen och ett kort namn för det styrda eller rapporterande objektet. Signalbeteckningen kan kompletteras med information om anslutningen.

De metoder för att beteckna signaler som beskrivs i den nya utgåvan är desamma som i den tidigare, men presentationen har blivit tydligare. Ett nytt, inledande avsnitt har lagts till, som beskriver de grundläggande principerna för namngivning av signaler. I en ny bilaga ges sedan några exempel på signallistor. Den nya utgåvan innehåller mer information om signalbeteckning i system, med gränssnitt utåt och med delsystem som har andra signalnamn.

Se preview här på SS-EN 61175-1, Beteckning av signaler – Del 1: Grundläggande regler.

En kort översikt över standarder för teknisk dokumentation finns i SEK Aktuellt nr 2/2015 (pdf) på sidan 15. De standarder som nämns där har också fastställts som svensk standard.

Signalnamn, signalbeteckning osv enligt standarden är också dataelementtyper och i en ny bilaga kopplas dessa till IEC 61360, se också http://std.iec.ch/iec61360. I den nya utgåvan finns färre förslag på signalnamn. I gengäld har införts en koppling till beteckningar för storheter enligt ISO/IEC 80000.

SS-EN 61175-1, behandlar hur signaler betecknas, baserat på deras syfte och informationsinnehåll. Hur ledningar, uttag osv betecknas beskrivs i SS-EN 62491 (IEC 62491).

Hur signalbeteckningar visas i dokumentation beskrivs i SS-EN 61082-1 (IEC 61082-1). Det rekommenderas att objekt på scheman identifieras med en referensbeteckning enligt SS-EN 81346-1 och -2 (IEC 81346-1 och -2), när objektbeteckningen ingår i signalbeteckningen.

Den nya SS-EN 61175-1 ersätter den tidigare SS-EN 61175 från 2006, som dock fortsätter att gälla parallellt med den nya till den 25 juni 2018. Båda är internationella standarder från IEC som antagits som europeisk standard av CENELEC och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

SS-EN 61175-1 är en av de standarder från IEC TC 3 som behandlar strukturering och dokumentation av tekniska produkter, oberoende av teknikområde. En sammanfattande vägledning till dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar finns i SEK Handbok 439, se preview här. Strukturering beskrivs närmare i SEK Handbok 419, se preview här.

Genom den tekniska kommittén TK 3 som organiseras av SEK Svensk Elstandard är det möjligt att delta i det internationella arbetet med standarder för teknisk kommunikation i IEC TC 3.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin