2011-11-10 09:50Nyheter

Ny standard för beräkning av reläers livslängd

null

Ny standard för beräkning av reläers livslängd, en viktig faktor för utrustningars funktionssäkerhet och tillgänglighet.

Det ökade intresset för elektriska lösningar för säkerhetskritiska funktioner har ökat kraven på bedömning och redovisning av funktionssäkerheten (reliability) hos olika komponenter och underenheter, t ex i en maskin eller ett reglersystem. Det gäller också elementarreläer, det man kan kalla ”vanliga reläer”, som fortfarande spelar en stor roll i många tillämpningar. Det är därför viktigt att det finns enhetliga och allmänt accepterade metoder för hur man bestämmer funktionssäkerheten hos reläer. Standarden för detta, SS-EN 61810-2, har nu kommit i en ny, väsentligt omarbetad utgåva, som helt överensstämmer med den internationella standarden IEC 61810-2. 

Den nya utgåvan bygger på den senaste utgåvan av IEC 61649 (SS-EN 61649, Weibullanalys) som innehåller både numeriska och grafiska metoder för bedömning av weibullfördelade data och beskriver metoder för provning och beräkning av relevanta mått på funktionssäkerhet. Elementarreläer kan betraktas som icke-reparerbara komponenter och livslängden bestäms huvudsakligen av antalet till-och-frånslag. Med kännedom om hur ofta de sker, kan medeltiden till fel (MTTF) i en viss tillämpning beräknas. Utifrån detta värde kan sedan funktionssäkerheten och tillgängligheten beräknas för den utrustning som reläet ingår i. 

SS-EN 61810-2 kompletteras av en ny standard, SS-EN 61810-2-1, som utkommer samtidigt. Den innehåller kompletterande metoder för att möta extra höga krav på hur man visar, verifierar, funktionssäkerheten och hur man från provning av ett antal reläer tar fram B10-värden, dvs värden på det genomsnittliga antalet till-och-frånslag när 10 % av reläerna gått sönder. 

Dessa båda standarder är alltså inte bara viktiga för dem som tillverkar reläer, utan spelar också indirekt en stor roll för dem som använder reläer i säkerhetskritiska tillämpningar, t ex enligt SS-EN 62061, Maskinsäkerhet - Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem, eller SS-EN ISO 13849-1, Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper.

SS-EN 61810-2, Elektromekaniska elementarreläer - Del 2: Funktionssäkerhet.

SS-EN 61810-2-1, Elektromekaniska elementarreläer - Del 2-1: Funktionssäkerhet - Verifiering av B10-värden.

Båda har tagits fram av IEC TC 94, för vilken SEK TK 94/95, Reläer, är den svenska referensgruppen.

SS-EN 61649, Weibullanalys.

IEC 61649 har tagits fram av IEC TC 56, för vilken SEK TK 56, Tillförlitlighet, är den svenska referensgruppen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard