2014-12-18 16:33Nyheter

Ny standard för Datahallar och serverrum - Inomhusklimat fastställd

null

Den fjärde delen av den europeiska standarden för datahallar och serverrum är nu också fastställd som svensk standard SS-EN 50600-2-3.

Den nya SS-EN 50600-2-3, behandlar inomhusklimat, alltså värme, ventilation, luftfuktighet och liknande faktorer som har betydelse för servrar och kringutrustning. Den behandlar inte bara själva serverrummet, utan också t ex batterirum och andra hjälputrymmen. Ett särskilt avsnitt ägnas temperaturmätning.

Liksom övriga delar av SS-EN 50600 vänder den sig till dem som planerar, konstruerar och beställer serveranläggningar, datahallar och liknande. Syftet är att den färdiga anläggningen ska få en i alla avseenden lämplig och ändamålsenlig utformning. Den första, allmänna delen beskriver därför en klassning av utrymmet utifrån tillgänglighet, skydd och energieffektivitet. Resultatet används sedan när olika fordringar och utföranden beskrivs i de övriga delarna.

SS-EN 50600-2-3 är framtagen för att stödja EU-kommissionens strävan att öka energieffektiviteten inom IT-sektorn (”Grön IT”), men den ingår också som en del i den europeiska standarden för datahallsutrymmen och tillhörande system. I inledningen till SS-EN 50600-2-3 beskrivs bakgrunden och hur de olika delarna hänger samman.

Tillsammans ska de olika delarna av SS-EN 50600 ge en heltäckande vägledning till olika aspekter på hur en datahall utformas. Det gäller inte bara det elektriska, det handlar lika mycket om byggnadstekniska fordringar och, i kommande delar, om säkerhetssystem och om hur driften sköts. Den del som handlar om elförsörjningen behandlar både införingen i byggnaden och distributionen inuti byggnaden och innehåller också avsnitt om nödbelysning och potentialutjämning. Det sistnämnda behandlas sedan mer ingående i SS-EN 50310, Fastighetsnät för informationsöverföring - Jordning och potentialutjämning.

Den del som beskriver installationen av datakablarna är för närvarande ute på omröstning i CENELEC, den europeiska elektrotekniska standardiseringsorganisationen, och kan väntas klar till våren. Den ansluter till standarderna för generella kabelnät i serierna SS-EN 50173 och SS-EN 50174.

De delar som är klara är:
SS-EN 50600-1, Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 1: Allmänt
SS-EN 50600-2-1, Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 2-1: Byggnaden
SS-EN 50600-2-2, Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 2-2: Elförsörjning
SS-EN 50600-2-3, Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 2-3: Inomhusklimat

De delar som är på gång är:
Del 2-4, Telecommunications cabling infrastructure
Del 2-5, Security systems
Del 2-6, Management and operational information

Arbetet sker i gruppen TC 215 inom CENELEC och svenska intressenter deltar genom att vara med i den svenska spegelkommittén SEK TK 215 inom SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström