2014-09-15 11:34Nyheter

Ny standard för elinstallationer

null

För att underlätta användningen av standarder för elinstallationer fastställs nu elinstallationsstandarden SS 437 01 02.

Det är standarderna SS 436 21 01 - Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 - Uttag och andra anslutningspunkter, SS 437 01 51 – Införning av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Innehållet är i stora delar oförändrat från de tidigare standarderna, men ett flertal ändringar har införts.

I avsnitten om anslutning av elanläggning har flera mindre ändringar gjorts för att göra fordringarna tydligare. Bland annat finns figurer som beskriver placering av servissäkring och mätarsäkring samt en förklaring av de benämningar som används i elinstallationen, till exempel huvudelkopplare. I samma del av standarden har avsnitten gällande utrymmen för servisledning och serviscentral samt utförande av servisledning utökats och förtydligats.

Avsnittet för placering av kopplingsutrustningar har anpassats till elinstallationsreglerna och fordringarna för det fria utrymmet framför kopplingsutrustningar har fått en omvänd logisk beskrivning som antar att kopplingsutrustning i normalfallet inte har utdragsenheter eller knivsäkringar.

I avsnittet för placering av strömställare och uttag har flera ändringar gjorts. Flera av dem är för att möta ändrade förutsättningar i köksmiljö, där mer hänsyn nu är tagen till inbyggnadsapparater, höga köksskåp och köksö. En av de mest diskuterade ändringarna är att det tidigare höjdmåttet på 200 mm gällande vanliga vägguttag har tagits bort. Istället anger standarden att eluttag placeras på en lämplig höjd anpassad till den användning och funktion som uttaget har.

Rekommenderat antal uttag per boningsrum har ökat något. Gällande kommunikationsuttag, till exempel datanätverksuttag, hänvisas till standarden för detta, men det är tydligare i standarden idag att i normalfallet ska dessa uttag monteras i samma utsträckning som eluttag om inte annat överenskommits. Även en så kallad multimediacentral med plats för till exempel routrar ska monteras. Vid en dedikerad huvud-TV-plats ska eluttag ha minst sex uttagsbrunnar, varav minst fyra uttagsbrunnar ska vara utförda med skyddsledarkontakt (skyddsjordat utförande).

Det är SEK TK 64, den tekniska kommittén för Elinstallationer i byggnader samt skydd mot elchock, som har arbetat fram den nya standarden, ett arbete som har pågått under ett par års tid.

Har du frågor om denna eller andra standarder inom elområdet är välkommen att höra av dig till SEK Svensk Elstandard på 08-444 14 00 eller via e-post till sek@elstandard.se.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström