2014-03-04 13:53Nyheter

Ny standard för grundorsaksanalys?

null

På remiss från SEK Svensk Elstandard är ett förslag till en internationell och europeisk standard för grundorsaksanalys.

Grundorsaksanalys – på engelska Root Cause Analysis (RCA) – är en systematisk metod som används för att identifiera faktorer som bidragit till att en särskild händelse inträffat. Syftet är förstås att avslöja de grundläggande orsakerna, för att man ska kunna förändra deras inverkan eller påverka sannolikheten att de uppträder på nytt. Tanken är, att man ska ta reda på orsakerna till en viss händelse, snarare än att studera själva händelsen.

Även om grundorsaksanalys kan användas för att analysera orsaker till händelser med både positiva och negativa resultat, är det vanligast att metoden används för analys av fel och tillbud. Metoden kan både användas för att analysera specifika händelser och för att undersöka orsaker till bristande överensstämmelse med krav i ledningssystem.

Grundorsaksanalys används för att analysera händelser som inträffat och beskriver därmed det förflutna (a posteriori). Kännedom om grundorsaker till redan inträffade händelser kan sedan leda till förändringar som ger förbättringar i framtiden.

Den föreslagna standarden är avsedd att spegla hur man idag på bästa sätt genomför grundorsaksanalyser. Den är allmänt hållen och kan därför ge vägledning i många situationer och branscher. Även om den inte är tänkt att särskilt behandla utredningar av olyckor, kan metoderna i förslaget också användas för detta.

Förslaget, 56/1542/CDV Root cause failure analysis (RCA), kan fram till den 7 april 2014 beställas hos SEK Svensk Elstandard, dit också synpunkter på förslaget kan lämnas. SEK är den svenska medlemmen i den internationella standardiseringsorganisationen IEC och genom kommittén SEK TK 56, Tillförlitlighet, är svenska företag och myndigheter med i arbetet med detta förslag och andra standarder inom motsvarande kommitté IEC TC 56.

Tidigare standarder inom området är bland annat SS-EN 60300-3-11 med riktlinjer för funktionssäkerhetsinriktat underhåll och SS-EN 62508  med riktlinjer avseende aspekter på mänsklig tillförlitlighet.


 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk