2015-10-09 14:11Nyheter

Ny standard ger en översikt för supraledande tråd

null

Hur mäter man och provar supraledande tråd? En ny standard ger en översikt.

Den nya standarden SS-EN 61788-21 anger metoder för mätning och provning av sådana egenskaper som har betydelse för användningen av supraledande tråd. Det gäller både egenskaper som påverkar nedkylning, kontinuerlig drift och felfall och egenskaper som hör samman med tillverkning och montering. Standarden ger en översikt över de olika egenskapernas betydelse – kritisk temperatur, växelströmsförluster osv – och pekar på de andra standarder i serien SS-EN 61788 där mätningarna beskrivs närmare. En mer allmän beskrivning av olika typer av supraledande ledningstråd och deras egenskaper görs i den tekniska rapporten IEC 61788-20.

Liksom de flesta andra svenska standarder som fastställs av SEK Svensk Elstandard, är SS-EN 61788-21 egentligen en internationell standard från IEC som också antagits som europeisk standard av CENELEC, likalydande i 33 europeiska länder.

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Se preview här på SS-EN 61788-21, Supraledning - Del 21: Supraledande tråd - Provning av ledningstråd - Allmänna egenskaper och vägledning. Se preview här på IEC TR 61788-20, Superconductivity - Part 20: Superconducting wires - Categories of practical superconducting wires - General characteristics and guidance.

Vill du ha information om ny fastställd och upphävd svensk standard?
Prenumerera på avisering på den här sidan.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard