2013-12-19 16:28Nyheter

Ny standard ger gränser och mätmetoder

null

Den nya standarden SS-EN 50561-1 ger gränser och mätmetoder för radiostörningar från apparater som använder elinstallationen för kommunikation. Bara apparater för hemmabruk omfattas och standarden gäller bara kommunikation i frekvensområdet 1,6065 MHz till 30 MHz.

För till exempel fastighetsautomation och ”smarta hem” har det länge funnits önskemål om en mer avancerad möjlighet till kommunikation på elledningarna i byggnaden, s k PLC-kommunikation (Power Line Communication). Utvecklingen har bromsats av svårigheter med störningar av olika slag och en osäkerhet om vilka regler som egentligen gäller.

- Vi har inte haft en fungerande marknadskontroll inom EU på PLC-utrustning på grund av att en harmoniserad standard har saknats, säger Ronald Storrs på Post- och telestyrelsen, PTS. Tillverkarna - och de framtida tillverkarna - av PLC-utrustning har inte haft någon legal säkerhet om vilka krav som gäller. Att standarden nu är framme betyder att chipset-tillverkarna vet vad som nu gäller och marknadskontrollmyndigheterna kommer att ha en ”state of the art” harmoniserad standard för att utvärdera produkter.

Standarden specificerar teknik och metoder som är på teknikens frontlinje. Till exempel automatisk effektbegränsning av signalerna till de lägsta nivåerna som behövs för att behålla länken, väl definierade filter och dynamisk och aktiv filtrering som bestäms genom tillämpning av kognitiv radioteknik.

- Det har varit mycket svårt att nå enighet i den här frågan, säger Ronald Storrs. Han vet, för han är ordförande i EMC-kommittén inom SEK Svensk Elstandard, den svenska grupp som deltagit i arbetet. Projektet började i CISPR, dvs radiostörningskommittén inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området.

Standardisering bygger på att deltagarna kommer överens, men motsättningarna mellan tillverkare och de spektrumvårdande myndigheterna var så stor (60 dB) att man gav upp efter 12 år. EU-kommissionen begärde då att den europeiska motsvarigheten, CENELEC, skulle ta fram en europeisk standard. Arbetet skedde i IEC TC 210 som tog fram ett förslag till standard efter 15 månader. En komponent som hjälpte i diskussionerna på kontroversiella punkter var deltagande av experter (jurist och ingenjör) från EU-kommissionen. Sedan försenades standarden på grund av olika tolkningar av de interna reglerna i CENELEC och av en negativ bedömning av den s k EMC-konsulten, som ska avgöra om en ny standard kan användas tillsammans med EMC-direktivet. Radioamatörerna lobbade mot Europaparlamentet och en resulterande utredning från EU-kommissionen tog sedan mer än ett år.

Nu finns det en europeisk standard, som med sin svenska beteckning heter SS EN 50561-1, Utrustning för dataöverföring i lågspänningsnät - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder - Del 1: Utrustning avsedd för bostadsmiljö.

TK EMC inom SEK Svensk Elstandard är svensk referensgrupp för EMC-kommittéerna CISPR, IEC TC 77 och CENELEC TC 210.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk