2012-07-01 22:46Nyheter

Ny standard inför begreppet ”objektlista”

null

Den nya utgåvan av den svenska standarden SS-EN 62027, Framställning av objektlistor, inklusive stycklistor, som helt överensstämmer med den internationella standarden IEC 62027, inför begreppet ”objektlista”.

Den gamla vanliga termen ”stycklista” används särskilt för objektlistor som hör ihop med en produktstruktur. En lista över ingående objekt kan vara ett centralt dokument men i en funktionsorienterad eller platsorienterad struktur, t ex ett skåp i ett rum på ett våningsplan, är objekten knappast stycken. Liksom i den tidigare utgåvan skiljer standarden mellan två klasser av listor – objektlistor.

I listor av klass A representerar varje position en typ av ingående objekt och anger mängden av sådana typer. I sådana listor är mängden ofta större än en av varje typ. Denna klass av stycklistor kallas "bill-of-material (BOM) data structure" i SS-ISO 10303-44.

I listor av klass B representerar varje position en förekomst. För Klass B är mängden i princip lika med ett för varje position i listan. Denna klass av stycklistor kallas "parts list data structure" i SS-ISO 10303-44.
Stycklistor av Klass A används vanligen vid mekanisk konstruktion av enskilda objekt, särskilt när stycklistan endast omfattar en nivå i strukturen, medan stycklistor av Klass B vanligen används för omfattande system där det finns behov av att identifiera varje förekomst av en viss typ, t ex för förbindningsändamål. Standarden innehåller fordringar för båda klasserna, tillsammans med exempel på stycklistor och på dataelementtyper.

SS-EN 62027, Framställning av objektlistor, inklusive stycklistor, fastställdes av SEK Svensk Elstandard i juni och är utgiven på svenska.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
SEK Svensk Elstandard