2019-10-24 04:00Nyheter

Ny standard inför uppdelning av larmcentraler i två kategorier.

null

I den nya utgåvan av standarden SS-EN 50518 för larmcentraler är larmcentralerna uppdelade i två kategorier med olika kravnivåer.

Den ena, högre kategorin, gäller för centraler som tar emot larm med någon betydelse för skydd och säkerhet (”security applications”). Det kan gälla inbrott, passsage eller hot som upptäcks vid övervakning. Den andra kategorin omfattar övriga larm, som brandlarm och trygghetslarm.

Skillnaden mellan de båda kategorierna märks t ex i kraven på yttre skydd, där det för kategori I bland annat specificeras en minsta väggtjocklek (beroende på material) och att dörrar ska uppfylla SS-EN 1627 klass 3. För kategori II saknas sådana krav, utöver de mest grundläggande.

Den nya utgåvan ersätter de tidigare SS-EN 50518-1, SS-EN 50518-2 och SS‑EN 50518‑3 från 2014. Fram till 2022-02-05 gäller de dock parallellt med den nya.

Den nya uppdelningen av larmcentraler i två kategorier visar på skillnaden mellan olika typer av larm och ökar säkerheten för sådana funktioner som kan vara utsatta. Den nya utgåvan har därför fått en annorlunda uppbyggnad än de tidigare, som var uppdelade i tre delar. Det har också tillkommit ett kapitel som mer utförligt behandlar larmcentralens ledning och en bilaga som beskriver lämpliga rutiner för hantering, visning och loggning av larm. Dessutom diskuteras hur fjärråtkomst till data i larmcentralen kan påverka säkerheten i systemet.

Larmcentraler enligt SS-EN 50518 tar emot och behandlar larm av olika slag och i olika slags larmsystem. Exempel på sådana är inbrotts- och överfallslarm (enligt serien SS-EN 50131), videoövervakning (SS-EN 62676), trygghetslarm (SS-EN 50134) och passerkontroll (SS-EN 60839-11). Standarden kan användas för de flesta civila tillämpningar. Medicinska larm omfattas dock inte. Larmsystem och larmhantering i processindustrin beskrivs i SS-EN 62682.

I de inledande avsnitten i standarden beskrivs närmare vad den handlar om och vad den omfattar, se preview här på SS-EN 50518, Larmsystem – Larmcentraler.

Om larmcentralen har en dataserver som är placerad någon annanstans, ska den uppfylla relevanta fordringar i standarden för datahallar och liknande, SS-EN 50600, som presenteras i en tidigare nyhet.

En standard som faktiskt inte nämns i SS-EN 50518, men som kan vara till hjälp, är SS-EN 50173 som handlar om generella kabelnät. Läs om den här.

För särskilt utsatta larmcentraler kan också det också vara intressant med den vägledning som finns i SEK TS 61000-5-10, om skydd av anläggningar mot avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI), se preview i SEK Shop.

SS-EN 50518 har tagits fram i europeiskt samarbete i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. De nationella elektrotekniska standardiseringsorganisationerna i 34 europeiska länder är medlemmar och den svenska medlemmen är SEK Svensk Elstandard. Svenska specialister har deltagit deltar genom SEK TK 79, Larmsystem. SEK är den organisation som regeringen utsett att svara för standardiseringen inom el och elektronik.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell