2017-05-24 10:40Nyheter

Ny standard med vägledning för införande och användning av alkolås

null

Nu finns en standard med information och råd för aktörer som står i begrepp att installera alkolås i förebyggande syfte.

Den nya alkolåsstandarden SS-EN 50436-3 med vägledning för myndigheter, beslutsfattare, inköpare och användare är resultatet av arbetet med att uppdatera den tekniska rapporten CENELEC TR 50436-3 som togs fram 2010. Trots att det är en standard, med beteckningen SS-EN, har dokumentet mer karaktären av en guide eller en handbok med information och råd för aktörer som står i begrepp att installera alkolås i förebyggande syfte, eller som planerar för nationella körkortsprogam. Standarden är ett resultat av ett gemensamt europeiskt arbete och Sverige har delat med sig av erfarenheter utifrån de år vi har arbetat med alkolås, förebyggande i fordon och efter rattfylleri som villkor i körkortsprogam.

Syftet med SS-EN 50436-3 har varit att kortfattat försöka åskådliggöra det mesta beträffande alkolåsteknik och dess användning för att ge en så bred plattform som möjligt för nya framtida användare. Förutom att beskriva olika typer av alkolås och användningsområden, tas ytterligare perspektiv upp som bland annat kvalitet och koppling till ledningssystem, tidiga kontakter med berörda fack, montering och servicebehov.

Se preview här på de inledande avsnitten i SS-EN 50436-3.

Alkolås har flera användningsområden. De kan förutom att användas förebyggande som en kvalitetssäkring av transporter och i nationella körkortsprogam som ett villkor också användas som ett verktyg för beteendeförändring i läkarordinerade program eller för att få tillträde till specifika säkerhetsklassade områden, uppgifter eller maskiner. Dokumentet har därmed en bred målgrupp inom olika områden som myndigheter, departement, politiker eller andra beslutsfattare, upphandlare, företagsledare, fackföreningar med flera.

I serien SS-EN 50436 finns fem delar som gäller idag. Primära delar är SS-EN 50436-1, utgåva 2:2014, Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor, samt SS-EN 50436-2, utgåva 2:2014, Alkolås – Fordringar och provning – Del 2: Instrument som mäter alkohol i utandningsprov med munstycke och används förebyggande i kvalitetssäkringssyfte.

– Framtagandet av standarder inom 50436-serien, inte minst de två första delarna och deras uppdateringar har varit mycket betydelsefullt för att nå kvalitet på de alkolås som nu erbjuds på marknaden och som installeras i fordon, säger Liza Jakobsson, Trafikverket och ordförande i den svenska referensgruppen, som organiseras av SEK Svensk Elstandard.

I den europeiska arbetsgruppen BTTF 116-2 Alcohol interlocks (Alkolås), deltar myndigheter och testlaboratorier, alkolåsexperter, fordons- och it-expertis med flera. För närvarande pågår ett arbete med att säkerställa del 4, prEN 50436-4 Alcohol interlock connectors, som förenklat handlar om kontaktytorna mellan alkolås och fordon vid efterinstallation.

– Eftersom utvecklingen av fordon tenderat att bli alltmer komplex under motorhuven samtidigt som varianter av hybrider och elfordon utvecklas är det viktigt att definiera vad som gäller för kontaktytor mellan alkolås och fordon. Vi kan annars riskera att hamna i ett läge där det blir alltmer problematiskt att eftermontera alkolås i framtiden poängterar Liza Jakobsson.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson