2013-07-03 13:10Nyheter

Ny standard specificerar alla säkerhetsfordringar på styr- och reglerutrustning.

null

Den nya standarden SS-EN 61010-2-201 specificerar alla säkerhetsfordringar på styr- och reglerutrustning.

Exempel på sådant som omfattas av SS-EN 61010-2-201 är PLC-system, fältenheter, I/O-enheter och operatörspaneler. Den ska användas tillsammans med den allmänna säkerhetsstandarden för utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål, SS-EN 61010-1.

Standarden är tänkt att omfatta alla typer av utrustning för industriell automation och processtyrning, inklusive periferienheter och nätverksutrustning. Styrutrustning som ska användas för andra ändamål, eller på särskilda platser, som t ex för byggnadsautomation eller i bilar kan också omfattas av andra standarder. Standarden omfattar utrustning i styrsystem och behandlar inte aspekter på kompletta automationssystem.

Syftet med standarden är att säkerställa att riskerna för operatörer, servicepersonal och för omgivning hålls på en godtagbar nivå. Det handlar om risken för elchock och brännskada, mekaniska risker och risker till följd av brand, hög temperatur, vätskor och gaser samt olika typer av strålning, t ex laserstrålning. Standarden behandlar inte funktionssäkerhet eller prestanda eller andra egenskaper som inte har direkt med personsäkerhet att göra.

En del av det som behandlas i den nya SS-EN 61010-2-201 ingår i den tidigare SS-EN 61131-2 och säkerhetsfordringarna i avsnitt 11–14 i denna gäller inte fr o m 1 april 2016. På det sättet blir SS-EN 61131 – dvs IEC 61131 – en renodlat funktionsinriktad standard, där SS-EN 61131-3 om programmeringsspråk kanske är den mest kända delen (den kom f ö i ny utgåva nu i juli).

SS-EN 61010-2-201 ingår som en del i serien SS-EN 61010 – som överensstämmer med de internationella standarderna i serien IEC 61010, framtagna i den tekniska kommittén IEC TC 66, Safety of measuring, control and laboratory equipment, i samarbete med IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation. Läs mer om dem och om de svenska referensgrupperna SEK TK 66, Säkerhet hos elektronisk mätutrustning och SEK TK 65, Industriell processtyrning.

Standardserien SS-EN 61010 (IEC 61010) har förutom de allmänna fordringarna i del 1 hittills bara innehållit delar med särskilda fordringar på några typer av mätinstrument och på olika slags laboratorieutrustning, t ex omrörare och laboratoriecentrifuger. Den nya delen 2-201 är den första i en planerad serie som också ska innehålla delar med särskilda säkerhetsfordringar på olika speciella typer av automationskomponenter, t ex ställdon och RFID-utrustning.

På detta sätt kommer IEC – och SEK – att kunna tillhandahålla en sammanhängande uppsättning standarder som behandlar säkerheten hos olika utrustningar och komponenter i ett automationssystem. Genom att IEC 61010-2-201 också antagits som europeisk standard EN 61010-2-01 överensstämmer den svenska standarden SS-EN 61010-2-201 med praktiskt taget alla motsvarande standarder i hela Europa hitom Vitryssland. Den planeras också att ligga till grund för motsvarande standarder i USA, Japan och Kina. Genom det system för provning av överensstämmelse med standarder (IECEE) som finns inom IEC, ges också möjligheten att få produkter enligt standarden provade och certifierade på ett sätt som godtas över hela världen.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson