2014-01-31 08:04Nyheter

Ny utgåva av standarden med tillämpningsanvisningar för system för inbrotts- och överfallslarm.

null

Ny utgåva av standarden med tillämpningsanvisningar för system för inbrotts- och överfallslarm.

Nu har den nya utgåvan av den svenska standarden SS 447 06 13-7, utg 2:2014, Larmsystem - Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 7: Tillämpningsanvisningar, fastställts. Standarden innehåller en europeisk teknisk specifikation, CENELEC TS 50131-7, som översatts till svenska och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Trots den lite udda beteckning den fått i Sverige, fungerar den som en del 7 till standarderna för inbrotts- och överfallslarm i serien SS-EN 50131.

Standarden ger en ram som ska hjälpa kunder, installatörer och användare att ställa krav som är anpassade för tillämpningen, så att man kan välja lämplig utrustning och göra en korrekt installation. Den består av sju huvudavsnitt: systemkonstruktion; planering av installationen; installation av systemet; kontroll, funktionsprovning och idriftsättning; dokumentation och logg; drift av inbrotts- och överfallslarmsystemet samt reparation och underhåll.

Standarden skiljer sig från den tidigare utgåvan främst genom att den också omfattar överfallslarm. Den har tagits fram inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, i gruppen TC 79, Alarm systems, där SEK TK 79, Larmsystem, är den svenska referensgruppen. Arbetsområdet omfattar standarder och andra regler för olika typer av larmsystem. 

I varje serie med standarder för larmsystem finns det en sådan här del 7 med tillämpningsanvisningar och stöd för dem som specificerar och upphandlar.

Liknande tillämpningsanvisningar i serier med standarder för andra typer av larmsystem är:

SS 447 06 40-7, utg 1:2004 , Larmsystem − Trygghetslarm – Del 7: Tillämpningsanvisningar (på svenska)

SS 447 06 60-7, utg 1:2004,  Larmsystem − System och utrustning för larmöverföring – Del 7: Tillämpningsanvisningar (på svenska)

SS-EN 50132-7, utg 2:2013,  Larmsystem − Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) – Del 7: Tillämpningsanvisningar (på svenska)

SS-EN 50133-7, utg 1:1999,  Larmsystem − Passerkontrollsystem – Del 7: Tillämpningsanvisningar (på engelska)

Om man vill ha en uppfattning av vad standarderna handlar om, kan man på elstandard.se ladda ner en preview på de inledande avsnitten.

Genom att vara med i SEK TK 79 kan man delta i arbetet med nya − och översyn av gamla − standarder för larmsystem, med undantag för brandlarm som behandlas inom SIS TK 360. Vill du veta mer om hur du kan vara med och påverka innehållet i kommande standarder kan du ringa SEKs kansli på 08-444 14 00 eller skicka e-post till sek@elstandard.se.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell