2014-06-11 13:07Nyheter

Ny utgåva av standarden SS-EN 61918 för installation av kommunikationsnät inom industrin

null

Standarden SS-EN 61918 för installation av kommunikationsnät inom industrin har kommit i ny utgåva.

För installation av kabelnät i industrimiljö – både generella nät och nät för fältbussar – finns råd och anvisningar i standarden SS-EN 61918, som nu kommit i ny, reviderad utgåva från SEK Svensk Elstandard. Både installationer med kopparkablar och fiberkablar behandlas.

SS-EN 61918 ger en sammanhängande uppsättning installationsregler för industrimiljö, och stödjer dessutom installation av gränssnitt mellan lokala automationssystem och det generella kabelnätet. Standarden har tagits fram genom en sammanvägning av synsättet hos olika användargrupper och industrikonsortier. Den ger en gemensam referenspunkt för installation av överföringsmedia för de vanligaste typerna av nät för de flesta industrier och omfattar installationens livscykel, från planering över genomförande, provning till underhåll och felsökning.

Bland det som hänt sedan den första utgåvan från 2009 märks att flera av avsnitten om jordning och skärmning har reviderats, liksom t ex avsnitten om inlänkningsdämpning och underhåll. Bilagan om sladdställ har blivit normativ och en ny bilaga om mätning av kompletta länkar (kanaler) ha tillkommit.

Installation av generella kabelnät i allmänhet behandlas i standarderna i serien SS-EN 50174 och för installation av generella kabelnät i industrin används SS-EN 61918 tillsammans med dessa, särskilt med SS-EN 50174-2 som behandlar installation inomhus.

Installationsprofiler för de olika fältbussarna beskrivs i separata delar i serien SS-EN 61784-5. Där beskrivs sådant som färgkodning av de olika ledarna och kabelnätets maxlängd och hur nät byggs upp för just den fältbussen. För en viss fältbuss ska alltså SS-EN 61918 användas tillsammans med en passande del av SS-EN 61784-5. Även nya utgåvor av dessa har fastställts som svensk standard i juni 2014.

Konstruktion av generella kabelnät behandlas i serien SS-EN 50173. I inledningen till SS-EN 61918, Industriell processtyrning - Installation av nät för informationsöverföring, beskrivs hur de olika standarderna hänger ihop.

SS-EN 61918 stämmer nästan helt överens med den internationella IEC 61918 men är anpassad för att användas tillsammans med de europeiska standarderna i serien SS-EN 50174, istället för den internationella ISO/IEC 24702.

Den tekniska kommittén TC 65 inom IEC, den internationella organisationen för elektroteknisk standardisering, tar fram standarder och specifikationer för utrustning och system för industriell processtyrning. Genom motsvarande kommitté SEK TK 65 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag och organisationer delta i arbetet.

Aktuella projekt inom området är t ex kommande IEC 62682 om larm i processindustrin och IEC 62890 om livscykelhantering för processtyrningsutrustning.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström