2013-01-23 11:16Nyheter

Nya CCTV-normerna klara

null

Ny fullständigt omarbetad utgåva av tillämpningsanvisningarna för system för
TV-övervakning (CCTV) som svensk standard.

Tillämpningsanvisningarna är i form av den svenska standarden SS-EN 50132-7, utgåva 2, som är den europeiska standarden EN 50132-7, översatt till svenska. Den stämmer alltså överens med motsvarande standarder i andra EU-länder och i ytterligare några länder, däribland Norge. Den nya utgåvan är fullständigt omarbetad och nästan helt inriktad på digitala system.

Standarden ger en ram som ska hjälpa kunder, installatörer och användare att ställa krav som är
anpassade för tillämpningen och som ska hjälpa dem som specificerar och använder systemen så att de kan välja lämplig utrustning och installation. Dessutom innehåller standarden redskap och metoder för en objektiv bedömning av ett CCTV-systems prestanda.

Standarden innehåller rekommendationer och fordringar för val, planering, installation, idriftsättning, underhåll och provning av CCTV-system. En huvudpunkt är, att det måste tas fram ett dokument
som samlar alla driftfordringar (operational requirements) för ett system, och att detta ska påbörjas redan på planeringsstadiet. Driftfordringarna anger tydligt vad kunden förväntar att systemets funktioner ska göra och klara av. Utan ett driftfordringsdokument och ett passande provningsförfarande finns inget sätt för att bedöma om systemet klarar sina uppgifter.

De behandlade systemen indelas efter sina syften, dvs om de ska användas för att övervaka,
detektera, observera, känna igen, identifiera eller inspektera och standarden anger nivåer och provningsmetoder för system för de olika syftena.

Läs mer här om SS-EN 50132-7, Larmsystem – Utrustning och system för
TV-övervakning (CCTV) – Del 7: Tillämpningsanvisningar. Den tidigare utgåvan
gäller ej fr o m 2015-06-18.

Andra aktuella delar är:
SS-EN 50132-1:2010, Larmsystem – Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) – Del 1: Systemfordringar.

SS-EN 50132-5-1:2012, Larmsystem – Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) –Del 5-1: Videoöverföring - Allmänna prestandafordringar

SS-EN 50132-5-2:2012, Larmsystem – Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) – Del 5-2: Videoöverföring - Gränssnitt och protokoll för videoöverföring med internetprotokoll (IP)

SS-EN 50132-5-3:2012, Larmsystem - Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) – Del 5-3: Videoöverföring – Analog och digital videoöverföring.

Standarden har tagits fram inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, inom TC 79, Alarm systems, där SEK TK 79, Larmsystem, är den svenska referensgruppen. Arbetsområdet omfattar inbrottslarm och liknande, trygghetslarm, CCTV och system för passerkontroll, liksom egenskaper och funktioner som är gemensamma för olika typer av larm, som miljötålighet eller larmöverföring.

Som ledamot i en SEK teknisk kommitté kan du delta i arbetet med nya standarder inom arbetsområdet, och översyn av gamla, och därmed tidig förvarning om kommande förändringar i standarderna. Dessutom fungerar ofta en SEK TK som bra nätverk. Vill du veta mer om hur du kan vara med och påverka innehållet i kommande standarder kan du ringa SEKs kansli på 08-444 14 00 eller skicka e-post till sek@elstandard.se.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell