2011-06-21 08:16Nyheter

Nya lamputtag

null

Nya lampanslutningsdon för vägg och tak - Samma standard i hela Europa

Är det möjligt att enas om ett gemensamt uttagssystem i hela Europa? Ja, faktiskt. Efter många års arbete fastställdes standarderna SS-EN 61995-1 och -2 gällande lampanslutningsdon för bostäder under 2008/2009. I standarderna benämns de DCL, Devices for connection of luminaires.

De nya standarderna är harmoniserade under lågspänningsdirektivet, vilket gör att de gäller i hela EU/EES. Standardernas harmonisering mot lågspänningsdirektivet betyder också att produkterna ska CE-märkas, vilket är en stor förändring mot tidigare. Nya standarder har en övergångstid, under vilken man kan använda både nya och gamla standarder. För dessa standarder sträcker sig övergångstiden ända till 1 april 2019.

Vad gäller för de gamla lamputtagen?

Redan befintliga installationer påverkas inte av den nya standarden. Det vill säga lampanslutningsdon som idag redan finns installerade i vägg och tak behöver inte bytas ut till DCL enligt den nya standarden.

Även om det redan i dagens Elinstallationsregler står, med avseende på lampanslutningsdon, att ledningssystem ska avslutas i en anslutningsanordning för ljusarmaturer enligt SS-EN 61995 1, slår detta inte fullt igenom förrän Elsäkerhetsverket har beslutat hur de nya donen ska hanteras i föreskriften för elmateriel. Innan detta är gjort är den lagliga statusen hos de nya donen inte helt klarlagd. Det kan också nämnas att standard inte är tvingande, utan ett sätt att uppfylla en god elsäkerhetsteknisk praxis.

Revidering av standarden
Även om standarden för DCL är ny så finns vissa onödiga begränsningar i måttbladen, som enligt bland annat Sverige begränsar utveckling av nya produkter. En revidering av standarden kommer därför att påbörjas under året. Är du intresserad av detta kan du kontakta oss för mer information.

Vill du läsa mer om de nya anslutningsdonen finns en lite längre artikel i SEK Aktuellt nr 2, 2011.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard