2015-01-29 17:53Nyheter

Öka tillförlitligheten i dina tekniska system och processer med hjälp av ny vägledning.

null

Ny utgåva av vägledning för hur tillförlitligheten ökas i tekniska system och processer.

Behandlingen av livscykler har blivit mer generell och den nya utgåvan av standarden SS-EN 60300-1 innehåller riktlinjer för ledning och tillämpning av tillförlitlighetsprogram och ger ett ramverk för andra tillförlitlighetsstandarder.

I standarden beskrivs grunderna för hur man driver tillförlitlighetsprogram i en organisation. De verktyg och processer som används för att öka tillförlitligheten presenteras också. Med tillförlitlighet menas här driftsäkerhet och de faktorer som påverkar den, nämligen funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

Standarden är skriven för att tillämpas för tekniska produkter, system, processer och tjänster. Mycket av innehållet är dock så allmänt hållet, att det också kan användas för icke-tekniska tillämpningar. Den vänder sig till dem som i olika organisationer är ansvariga för att olika krav på tillförlitlighet uppfylls, oavsett om det gäller offentliga eller privata företag eller organisationer.

SS-EN 60300-1 ingår i en serie tillförlitlighetsstandarder – IEC 60300 – som tagits fram inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC och som genom det europeiska samarbetet inom CENELEC också antagits som europeisk standard, likalydande i 33 europeiska länder. I Sverige nu i januari fastställd som:

SS-EN 60300-1, Tillförlitlighetsverksamhet – Del 1: Riktlinjer för ledning och tillämpning, se preview här.

Olika aktiviteter som påverkar tillförlitligheten hos en produkt, process eller tjänst behandlas sedan i olika andra delar av SS-EN 60300:

Del 3-1: Metoder för tillförlitlighetsanlys [SS-EN 60300-3-1]

Del 3-2: Insamling av tillförlitlighetsdata [SS-EN 60300-3-2]

Del 3-3: Livstidskostnad (LCC) [SS-EN 60300-3-3]

Del 3-4: Anvisning för specificering av tillförlitlighetskrav [SS-EN 60300-3-4]

Del 3-11: Funktionssäkerhetsinriktat underhåll [SS-EN 60300-3-11]

Del 3-12: Integrerat logistikstöd (ILS) [SS-EN 60300-3-12]

Del 3-14: Underhåll och underhållsstöd [SS-EN 60300-3-14]

Del 3-15: Systemtillförlitlighetsteknik [SS-EN 60300-3-15]

Del 3-16: Specificering av stödtjänster inom underhåll [SS-EN 60300-3-16]

Arbetet sker i gruppen TC 56 inom IEC och svenska intressenter – företag, myndigheter och organisationer – kan delta genom att vara med i den svenska spegelkommittén SEK TK 56 inom SEK Svensk Elstandard. Läs mer om SEK TK 56 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk