2021-05-04 16:05Nyheter

Ökad interoperabilitet med digitalt skal

null

I ett internationellt projekt ska man enas om grunderna för ”smarta produkter”, alltså för hur en produkt eller ett system ska åtföljas av digital information.

Syftet är att beskriva det man kallar Asset Administration Shell, AAS, alltså ett ”skal” för den information och de funktioner som förknippas med en viss tillgång, som ju oftast är en produkt. Det ska ge interoperabilitet i smart industri genom att det samlar och hanterar data om tillgången och dess funktioner och tillstånd.

AAS ska underlätta interoperabilitet mellan de applikationer som ska utbyta information om tillgången, och även vara underlag för en digital representation, en digital tvilling. Tillgången och dess administrationsskal bildar tillsammans en ”smart komponent” som kan representera en typ av tillgång (t ex en motor) eller en förekomst (en viss motor). Tanken är, att åtkomsten till information om tillgången och till dess funktioner också anpassas efter situation och behov.

Projektet AAS började som ett tysk-fransk-italienskt samarbete och drivs i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Förslaget har väckt intresse i flera andra industriländer och som gett en uppsjö med synpunkter. Genom SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC, kan även svenska företag, högskolor och andra delta i arbetet, aktivt eller genom att bevaka och lämna kommentarer.

Den internationella standarden man arbetar på, IEC 63278-1, ska behandla skalets struktur och hur en tillgång och dess egenskaper beskrivs. Andra delar ska sedan följa, för att beskriva tjänster och gränssnitt och behandla tillhörande informationsmodeller, säkerhetsaspekter och kommunikationsspråk.

Till AAS-projektet finns en nyskriven introduktion här – som är strukturerad efter intresse och kunskapsnivå.

Det administrativa skalet utnyttjar i sin tur andra standarder, t ex för datastruktur och kommunikation. För uppbyggnaden av de informationsbärande dataelementen hänvisar den till de internationella standarderna IEC 61360-1 och ISO 13584-42, i Sverige SS-EN 61360-1 respektive SS-ISO 13584-42. De används för övrigt även för materialdeklarationer enligt SS‑EN IEC 62474 för att underlätta återvinning.

Projektet drivs i den tekniska kommitté inom IEC som arbetar med standarder och vägledningar för utrustning och system för industriell processtyrning. Intresserade är välkomna att engagera sig genom SEK Svensk Elstandard, som även utsetts av regeringen att vara den svenska organisationen för standardisering inom el och elektronik.

Den aktuella svenska spegelkommittén är SEK TK 65 Industriell processtyrning. Några angränsande standarder därifrån är OPC-UA (SS-EN IEC 62541), AutomationML (SS-EN 62714) och SS-EN IEC 62890 om livscykelhantering för system och komponenter. Bland aktuella projekt finns till exempel en internationell standard för realtidsnät (TSN) och en revision av standarden för acceptansprovning (FAT & SAT) och integrationsprovning (SIT).Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström