2015-06-10 22:31Nyheter

OPC-UA en bas för Industri 4.0

null

OPC-UA en bas för Industri 4.0 - de första delarna av utgåva två av SS-EN 62541är nu svensk standard.

OPC-UA är en plattformsoberoende standard som medger kommunikation mellan olika typer av enheter och system och över olika slags nät. Den är avsedd för industriautomation och för t ex övervakning och datainsamling (SCADA) och för företagsintegration (MES). OPC-UA är alltså väl lämpat att binda ihop olika system i ett företag och att vara stommen i ett ökat IT-utnyttjande i industrin, det som ibland kallas för ”industri 4.0”.

OPC var ursprungligen framtaget av ett konsortium som en länk mellan Windows-applikationer och system för processtyrning. I och med utvecklingen av OPC-UA, som också blivit internationell standard i IEC 62541, har utvecklingen fortsatt mot en mer generell arkitektur som också möjliggör utväxling av data mellan produktionssystem nära fabriksprocesserna och system av mer överordnad och administrativ karaktär.

Standarden IEC 62541 består av flera delar, som också blivit europeisk standard och fastställts som svensk standard SS-EN 62541 av SEK Svensk Elstandard.
OPC-UA kan t ex köras på LINUX/UNIX-baserade system och användas i och mellan system för automatisering av produktionsprocesser (MES), SCADA-system och styr- och reglersystem, t ex PLC-system och system med fältenheter.

För att underlätta detta informationsutbyte definierar OPC-UA en gemensam infrastrukturmodell. Under denna specificeras sedan hur olika enheter kommunicerar, hur data hanteras och överförs och annat som ska säkerställa interoperabilitet mellan olika system och applikationer. Detta beskrivs närmare i del 1, se nedan.

För tre delar av IEC 62541 har en ny utgåva fastställts som svensk standard i juni:
Se preview här på SS-EN 62541-7, OPC Unified Architecture - Del 7: Profiler.

Se preview här på SS-EN 62541-8, OPC Unified Architecture - Del 8: Dataåtkomst.

Se preview här på SS-EN 62541-9, OPC Unified Architecture - Del 9: Larm och villkor.

För ytterligare fem delar av IEC 62541 kommer den nya utgåvan snart att fastställas som svensk standard:
Part 3: Address Space Model
Part 4: Services
Part 5: Information Model
Part 6: Mappings
Part 10: Programs

Tre helt nya delar av IEC 62541 kommer också snart att bli svensk standard:
Part 11: Historical Access
Part 13: Aggregates
Part 100: Device Interface

De två första delarna av IEC 62541 är mer översiktliga och är därför inte standard utan tekniska rapporter:
Se preview här på SEK TR 62541-1, OPC Unified Architecture – Del 1: Översikt och koncept.

Se preview här på SEK TR 62451-2, OPC Unified Architecture – Del 2: Säkerhetsmodell.

De flesta internationella standarderna från IEC antas också som europeisk standard av CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. De företag, organisationer med flera i Sverige som är intresserade av att delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder för industriell processtyrning är med i SEK TK 65, som är spegelkommitté för IEC TC 65. Läs mer här.

Bland standarderna från IEC TC 65 märks t ex SS-EN 61131 för programmerbara styrsystem och SS-EN 62264 om integrering av processtyrning och affärssystem (MES).

Industri 4.0 förknippas ofta med det som brukar kallas ”internet of things” – eller ”sakernas internet”. Som ett underlag för en bedömning av vilka standarder som kan behövas för detta i industrin, har IEC tagit fram en rapport – ”Internet of Things: Wireless Sensor Networks”.

Användningen av trådlösa givare i industrin och i olika delar av den tekniska infrastrukturen spelar en stor roll i rapporten. Rapporten kan laddas hem från IEC eller beställas i tryckt form från SEK Svensk Elstandard, SEK@elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström