2019-03-21 13:21Nyheter

Pacemaker och arbetsmiljö

null

Är människor med aktiva implanterbara medicinska produkter säkra på din arbetsplats?

Utan att vi märker det, är vi överallt utsatta för svaga elektromagnetiska fält, från datorer, mobiltelefoner, elledningar, elinstallationer, elektriska handverktyg, lampor och mycket annat.

Apparater och maskiner som alstrar starka elektromagnetiska fält utgör en risk för personer med aktiva implantat: de kan störa funktionen hos pacemakers och defibrillatorer, i värsta fall med allvarliga följder.

Styrelektroniken i en pacemaker känner av hjärtsignalerna, räknar ut ett värde och jämför det med lagrade mönster. Lämnar hjärtslagen sin rytm, tar pacemakern över och ger elektriska impulser. Signalen i ett kraftigt elektromagnetiskt fält överlagrar hjärtsignalen och förfalskar den. Följden blir att implantatet styr fel eller inte alls.

Standarden SS-EN 50527-1 formulerar ett beprövat tillvägagångssätt för hur den som ansvarar för arbetsmiljön kan genomföra en riskanalys på ett tillförlitligt och effektivt sätt och hur man kan identifiera de berörda personerna. Standarden hjälper arbetsgivarna att uppfylla kraven i gällande föreskrifter och om alla använder metoderna i SS-EN 50527-1 blir arbetet ändamålsenligt och resultaten jämförbara.

SS-EN 50527-2-1 kompletterar den allmänt hållna SS-EN 50527-1 med riktlinjer som särskilt skyddar arbetstagare med pacemaker. Särskilda anvisningar för implanterbara defibrillatorer (ICD) finns i den nyligen utkomna SS-EN 50527-2-2.

För elektromagnetiska fält är EU-direktivet 2013/35/EU infört i Sverige genom AFS 2016:3. Till direktivet finns en praktisk inriktad vägledning till god praxis vid tillämpningen, som beskriver användningen av standarder, bland annat SS-EN 50527-1.

Standarderna är framtagna i ett europeiskt samarbete där svenskt deltagande sker genom SEK Svensk Elstandard, som också är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson