2013-09-19 11:00Nyheter

Petrinät och tillförlitlighet

null

Tekniken med modellering med petrinät utgör en viktig och modern analysmetod vid tillförlitlighetsundersökningar, speciellt i system. Metodens tillämpning på tillförlitlighetsberäkningar beskrivs närmare i en ny internationell standard.

Den väsentliga styrkan i modellering med petrinät består i att de globala orsakssambanden i ett system beskrivs genom modellering av förhållandena mellan lokala tillstånd och lokala händelser. Mot den bakgrunden har petrinät nått bred acceptans inom flera industrigrenar (t ex informations-, kommunikations-, transport-, process-, tillverknings-, och energiteknik).

Jämfört med andra automatbaserade tillförlitlighetsmetoder (t ex Markovanalys) medger den entydiga modelleringen av lokala tillstånd och av lokala oberoende händelser en hanterlig och intuitiv modellering av system och deras dynamik. Dessutom är inte modelleringen av stokastiska förlopp begränsad till exponentialfördelade egenskaper (markovprocesser), utan kan väljas fritt. Beräkningen av tillförlitlighet hos industriella system grundas på modellering av systemets olika tillstånd och på hur dessa uppnås genom olika slags händelser (fel, iståndsättning, provning, natt, dag osv).

I den internationella standarden IEC 62551 definieras de grundläggande principerna för petrinät i samband med tillförlitlighet. Den beskriver samtidigt hur man använder modellering och analys med hjälp av petrinät som ett hjälpmedel för kvalitativ och kvantitativ uppskattning av tillförlitlighet och risk i ett system. Standarden kan användas inom alla industrigrenar, där kvalitativ och kvantitativ tillförlitlighetsanalys måste genomföras.

För att kunna framställa modellerna, är tillförlitlighetsingenjörer hjälpta av ett användarvänligt grafiskt stöd. Genom att den bygger på en grafisk framställning, är petrinät därför en mycket lovande teknik för modelleringsteknik för tillförlitlighetsberäkningar.

Genom samarbetet i CENELEC har IEC 62551 fastställts som europeisk standard och SEK Svensk Elstandard har fastställt den som svensk standard SS-EN 62551, Tillförlitlighet – Metoder för tillförlitlighetsanalys – Analys med hjälp av petrinät.

Standarden har på tyskt initiativ tagits fram inom den tekniska kommittén TC 56 inom IEC, som är den grupp inom de internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC som har hand om övergripande frågor som gäller tillförlitlighet och angränsande områden. Svensk referensgrupp för IEC TC 56 är SEK TK 56, Tillförlitlighet, inom SEK Svensk Elstandard.

Bland andra standarder från IEC TC 56 kan nämnas:

SS-EN 61907 Tillförlitlighetsteknik för kommunikationsnät
SS-EN 31010, Riskhantering - Metoder för riskbedömning

 

 

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk