2012-07-02 23:47Nyheter

Piratskyddad?

null

Kvalitetskontroll i alla led enligt ECMP ger skydd mot förfalskade elektronikkomponenter.

IEC, känt för internationella standarder inom el och elektronik, driver också ett internationellt system för kvalitetskontroll av elektronikkomponenter, IECQ. Genom IECQ kan en komponenttillverkare få kvalitetskontroll och godkännande, dels av sin produktionsanläggning och dels av sina produkter. På det sättet kan en tillverkare få en oberoende bedömning av kvaliteten, som går utöver vad som krävs i ISO 9000.

I dagens läge, när förfalskade och defekta komponenter utgör ett växande problem världen över, är det inte säkert att detta räcker.

Inom flygindustrin har man sedan länge intresserat sig för komponenternas kvalitet och äkthet. De höga kraven på flygelektronik gäller också för de ingående komponenterna och försvåras av de krav på lång reservdelshållning som finns inom flygindustrin. För flygelektronik har IECQ därför sedan länge haft ett särskilt program, kallat IECQ ECMP (Electronic Component Management Plan). En EMCP tas fram av en tillverkare av flygelektronik, i enlighet med den tekniska specifikationen IEC 62239, Process management for avionics – Preparation of an electronic components management plan. Denna beskriver vilka åtgärder som apparattillverkaren kan vidta för att säkerställa och dokumentera att komponenterna uppfyller de ställda kraven, t ex på kvalitet, hantering och spårbarhet. Det gäller hela processen, från val av komponenter, kvalitetssäkring osv till kvittblivning. Sedan tillverkarens åtgärder certifierats och visats motsvara fordringarna i IEC 62239, anses det säkerställt att de ingående komponenterna valts och använts under kontrollerade former som är kompatibla med de krav på den tillverkade utrustningen som ställs av myndigheter och slutkunder.

Efter att ECMP med framgång har använts inom flygindustrin, överväger IECQ att utvidga tillämpningen också till andra områden med höga krav på kvalitet och funktionssäkerhet, t ex järnvägssektorn. De principer som återfinns i IEC 62239 skulle också kunna ligga till grund för liknande åtgärder inom andra delar av elektronikindustrin, för att göra det svårare för förfalskare och pirater.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard