2023-04-19 13:44Nyheter

Pristagare 1906 Award – Anders Bergman, IEC TC 14

Anders Bergman

SEK gratulerar Anders Bergman till utmärkelsen IEC 1906 Award 2022!

IEC 1906 Award utdelas till tekniska experter som har utmärkt sig med en betydelsefull insats i standardiseringsarbetet. SEK Svensk Elstandard uppmärksammar pristagarna som är verksamma inom SEKs verksamhet genom att hålla en intervju om arbetet.  Anders Bergman, RISE Research Institutes of Sweden, prisas för sin insats i IEC TC 14 Power transformers – där han på ett mycket betydelsefullt sätt medverkat till arbetet med IEC 60076-19-1.

Varför deltar du och ditt företag i standardiseringsverksamheten?

- Jag kommer från industriell bakgrund med ett antal år som projektingenjör vid ASEA (senare ABB) i Ludvika med arbetsuppgifter rörande provningar av tung utrustning för elöverföring, både normal växelspänning men med ökande fokus på HVDC. I denna miljö var anknytningen till internationell standard stark och viktig och styrde på design, byggande och provning av utrustning.

- 1988 lämnade jag ABB för att bygga upp den mättekniska verksamheten inom högspänning och högström vid dåvarande Statens Provningsanstalt (sedermera SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut och idag RISE Research Institutes of Sweden). Det föll sig naturligt att se på deltagande i standardisering i min nya roll och jag deltog tidigt i arbetet inom SEK TK 38 Mättransformatorer och SEK TK 42 Högspänningsprovning eftersom dessa passade in i vårt professionella verksamhetsområde.

- Eftersom nästan all standardisering inom dessa områden är internationell övergick engagemanget till de internationella kommittéerna. Vi upptäckte att vårt engagemang för att skriva bra standarder fick genklang hos våra kunder och gjorde oss intressanta som utförare av kalibreringstjänster för högspänningsindustrin. En utmärkt syntes av professionellt intresse att göra rätt, och kommersiella framgångar! Jag och mina kollegor på RISE har deltagit mycket aktivt i framför allt arbetet inom IEC TC 42, där jag för övrigt blev utnämnd till IEC 1906 Award 2004.

Glädjande nog kunde vi gräva fram ett nummer av vår tidning SEK Aktuellt från 2005 där det skrivs om Anders tidigare utmärkelse av IEC 1906 Award. Den hittar du här.

Du har blivit tilldelad IEC 1906 Award för ditt arbete inom IEC TC 14. Vill du berätta lite om arbetet?

- Ett helt annat kundbehov som jag träffade på i mitten på 90-talet var hur man bedömer mätosäkerhet vid fabriksmätning av elektriska förluster hos (stora) krafttransformatorer. Tillsammans med en nordisk industriell kollega gjorde jag de första utkasten till mätosäkerhetskalkyler och lade därmed grunden till det kommande arbetet inom TC 14, först som ledamot, och senare convenor, för en arbetsgrupp för framtagning av en standard som styr hur mätosäkerhet kan uppskattas vid mätning av förluster på stora krafttransformatorer. Den ursprungliga impulsen till standardiseringsarbete kommer från EU-kommissionen och deras krav på verkningsgrad (eller effektivitet) i kraftöverföring. Av denna anledning har standardiseringsarbetet växlat mellan IEC och CENELEC, men har på sistone bedrivits under IEC.

- Standarden IEC 60076-19-1 har en tämligen teoretisk framtoning där mätprocessen beskrivs i modellfunktioner som kopplar egenskaper hos använt mätsystem och dess komponenter till formeln för den uppmätta förlusteffekten. Varje mätning och varje delmätsystem har osäkerhet och en systematisk hantering av propagering av mätosäkerhet har därför implementerats. Därvid har dock stor vikt fått läggas vid balansen mellan stringens och användbarhet, och många avvägningar har gjorts för detta.

- Det kan nämnas att en ytterligare komplexitet är att en förlustmätning innebär två olika mätningar. Det säger sig självt att mätning vid full effekt på en stor transformator på kanske mer än 500 MW inte med rimliga medel kan genomföras. Därför har man alltid delat upp en mätning av transformatorförluster i en mätning tomgång vid nominell driftspänning och en mätning under belastning, men i kortslutet läge, vid nära nominell driftström. Dessa två mätningar ger olika utmaningar och behandlas därför separat. Arbetsgruppen har varit ett stort och välkommet stöd i denna process som nu kulminerat i att standarden föreligger som FDIS (Final Draft International Standard).

Med anledning av din yrkestitel, hur ser du på förhållandet mellan forskning och standardisering?

- I min gärning på SP/RISE har jag kunnat kombinera ett stort praktiskt arbetsområde med ett flertal viktiga forskningsprojekt. EU-kommissionen har stöttat forskning vid de europeiska Nationella Metrologi-Instituten, NMIerna. Metrologi är läran om mätteknik och ett NMI vidmakthåller de noggrannaste mätnormalerna i respektive land. Inom detta program har jag lett två projekt som har Mätteknik för HVDC samt Mätteknik för Elkraftindustrin, båda med projektbudgetar i klassen 30 MSEK. Högspänningsgruppen har dessutom deltagit i ett flertal andra projekt inom samma EU-program. Gemensamt för dessa har varit fokus på mätteknisk utveckling och hur denna kan nyttiggöras i samhället. Det kan vara i form av tjänster, men har också i hög grad varit inriktat på stöd till IEC, och i viss mån CENELEC.

- Man kan nog sammanfatta värdet av kopplingen mellan forskning och standardisering med att forskningen ger en stabil grund till framtagande av gemensamma regler som främjar konkurrens på lika villkor på marknaden.

Vi gratulerar Anders ännu en gång till utmärkelsen!

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard