2023-04-13 08:47Nyheter

Pristagare 1906 Award – Magnus Lindenmo, IEC TC 68

Magnus Lindenmo Surahammars Bruk

SEK gratulerar Magnus Lindenmo till utmärkelsen IEC 1906 Award 2022!

IEC 1906 Award utdelas till tekniska experter som har utmärkt sig med en betydelsefull insats i standardiseringsarbetet. SEK Svensk Elstandard uppmärksammar pristagarna som är verksamma inom SEKs verksamhet genom att hålla en intervju om arbetet.  Magnus Lindenmo, Surahammars Bruk, prisas för sin insats i IEC TC 68 Magnetic alloys and steels – där han på ett mycket betydelsefullt sätt medverkat som projektledare för arbetet med IEC 60404-12.

Varför deltar du och ditt företag i standardiseringsverksamheten?
- Vi på Surahammars Bruk deltar för att vara med och påverka de standarder som används för att specificera provningsmetoder och materialegenskaper inom vårt område elektroplåt (främst till roterande elektriska maskiner). Vi får även en värdefull framförhållning gällande ändringar eller nya standarder. Ett aktivt deltagande i standardiseringsarbetet ger per automatik också en stor kunskap om standardernas innehåll och tillämpning, vilket är till stor nytta vid diskussioner med kunder kring deras specifikationer av den elektroplåt de köper av oss. Det ger oss också en viss ”auktoritet” i hur något ska tolkas eller förklaras. ”Jag har varit med och skrivit den här standarden” brukar ingiva förtroende hos kunderna kring dessa frågor.

- Mätmetoderna är särskilt viktiga att standardisera. De handlar om allt från avancerade magnetiska mätningar med användande av supraledande ledningar till hur man mäter tjockleken av en plåt. Det skulle bli mycket svårt för oss som tillverkare av magnetiska material om olika kunder krävde olika mätmetoder för samma egenskap, men lyckligtvis är så inte fallet.

Du har blivit tilldelad IEC 1906 Award för ditt arbete inom IEC TC 68. Vill du berätta lite om arbetet?
- TC 68 sysslar med ”magnetiska och fysikaliska egenskaper hos legeringar och stål som är relevanta för deras elektrotekniska användning”. Detta berör både de hårda (permanenta) och de mjuka magnetiska materialen. Dessa material används överallt där elektrisk energi genereras, överförs samt omvandlas till rörelseenergi. De finns också i exempelvis olika slags sensorer. TC 68 har publicerat omkring 30 standarder och tiotalet tekniska rapporter.

- Förslag på ett par nya standarder och tekniska rapporter är under behandling. Då det rör sig om mycket varierande material, tillverkningssätt och provningsmetoder är det ingen av de ca 100 experterna i TC 68 som behärskar alla områden som kommittén har ansvar för. Därför finns det fyra olika arbetsgrupper med ansvar för olika delar. Den svenska tekniska kommittén, SEK TK 68, är liten så det är lätt att komma överens om hur vi ska kommentera eller rösta på olika förslag. Däremot saknar vi kompetens för flera av de områden som faller under TC 68s ansvar.

Vad har det inneburit för dig och ditt företag att ha en projektledande roll i standardiseringen?
- Förutom en del merarbete och ett ganska stort inflytande över revisionen av en specifik standard har det inneburit fördjupade kontakter med en handfull experter runt om i världen. Jag har tvingats sätta mig in i ett par nya frågeställningar och eftersom det uppstod motstridiga åsikter kring ett par viktiga detaljer fick jag utveckla mina diplomatiska förmågor. Arbetet utfördes under pandemin, då inga fysiska möten förekom, vilket komplicerade diskussionerna och gjorde att arbetet tog längre tid än normalt. 

Vi gratulerar ännu en gång till utmärkelsen, Magnus!

Martin Lind
SEK Svensk Elstandard



Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard