2017-03-10 14:00Nyheter

Processer i industrin

null

Integrering av processtyrning och affärssystem, alla delar av standarden finns nu tillgängliga.

Informationsflödet i ett företag automatiseras och digitaliseras och man vill koppla ihop olika system som byggts upp i olika syften, t ex för lagerstyrning eller ekonomistyrning. Produktionen (styckvis, satsvis eller kontinuerlig) måste reagera på förändringar i marknaden. Andra delar av företaget påverkas av förändringar i produktionsvillkoren. För att kunna hantera detta i en datoriserad miljö, med snabba beslutsprocesser och stora informationsmängder, måste också det informationsutbytet datoriseras. Sådana system (eller delar av dem) brukar kallas MES, Manufacturing Execution Systems.

För att de olika systemen ska gå att integrera har specialister världen över arbetat fram en serie internationella standarder, IEC 62264. En av specialisterna är Charlotta Johnsson, docent vid institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola (Lunds universitet).

– IEC 62264 används av många MES-leverantörer, säger hon. Därför är det väldigt viktigt att alla delar nu kommit ut.

– Det underlättar också interoperabiliteten, understryker Charlotta, som varit aktiv i arbetet med standarden, inte bara genom den svenska referensgruppen SEK TK 65, Industriell processtyrning, utan också i amerikanska ISA, där projektet startade och i den arbetsgrupp inom IEC där den utvecklades till den internationella standarden IEC 62264.

De fem första delarna av IEC 62264 har antagits som europeisk standard, EN, som därmed är lika i 34 europeiska länder. I Sverige har de fastställts som svensk standard, SS EN 62264, av SEK Svensk Elstandard, den äldsta av de tre svenska standardiseringsorganisationerna och den svenska medlemmen i IEC. Den sjätte delen är ännu ingen riktig standard, utan bara ett provisoriskt, mer vägledande dokument. SEK Svensk Elstandard har därför ”bara” gett ut den som SEK Teknisk Rapport.

Hela 62264-serien, Integrering av processtyrning och affärssystem, handlar om utbyte av information mellan produktionen och andra delar av företaget, t ex inköp, försäljning och företagsledning. Den bygger på en funktionsmodell för företaget, med fyra skikt med olika uppgifter och olika tidsperspektiv och omfattar alla typer av produktion: styckvis, satsvis eller kontinuerlig. Den första, inledande delen, SS-EN 62264-1, lägger fast en terminologi och en begreppsapparat som kan användas av alla berörda. Dessa grunder är viktiga, eftersom man kan se de här frågorna från flera olika håll, till exempel med fokus på lagerstyrning eller ekonomistyrning.

Den senaste, fjärde delen av standarden behandlar gränssnitt inom den nivå där produktionsstyrningen sker. Tillsammans med den tidigare fastställda tredje delen ger den en sammanhängande uppsättning begrepp och modeller för integration av system för produktionsstyrning.

Läs preview här på SS EN 62264-1, Integrering av processtyrning och affärssystem – Del 1: Modeller och terminologi.

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. I inledningsavsnittet sammanfattas standardens syfte och uppbyggnad och innehållsförteckningen ger en fingervisning om vad den omfattar.

Läs preview här på SS-EN 62264-2, Integrering av processtyrning och affärssystem – Del 2: Objekt och attribut för integrering av processtyrning.

Läs preview här på SS-EN 62264-3, Integrering av processtyrning och affärssystem – Del 3: Aktivitetsmodeller för produktionsstyrning.

Läs preview här på SS-EN 62264-4, Integrering av processtyrning och affärssystem – Del 4: Attribut för objektmodeller för integration av produktionsstyrning.

Läs preview här på SS-EN 62264-5, Integrering av processtyrning och affärssystem – Del 5: Transaktioner mellan affärssystem och produktionssystem.

Läs preview här på SS-EN IEC 62264-6, Enterprise-control system integration – Part 6: Messaging Service Model.

Andra aktuella standarder från IEC TC 65 handlar om OPC-UA och fältbussar i säkerhetsrelaterade system.

Dessa, och andra standarder inom området kommer från IEC TC 65, där den svenska spegelkommittén är den tekniska kommittén SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard. Arbetet i IEC TC 65 spelar en central roll för industrins digitalisering.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström