2012-12-17 09:12Nyheter

Provning av IR-utrustning

null

Förslag till standard för provning av industriell infrarödutrustning på remiss.

– Det finns ett stort antal tillverkare av industriella infrarödutrustningar i världen och eftersom dessa kan utföras med ganska enkel teknik ger många ett ojämnt processresultat och har dålig energieffektivitet, säger P O Risman, AB Microtrans, som är ordförande i den tekniska kommittén för industriell elvärme inom SEK Svensk Elstandard.

Därför finns det inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC nu ett förslag till en internationell standard för just detta: Industrial electroheating installations – Test methods for infrared electroheating installations. Den kommande IEC-standarden planeras också bli europeisk och svensk standard. Förslaget, kallat FprEN 62693, är på remiss från SEK Svensk Elstandard till den 15 januari 2012, se här.

Förslaget behandlar utrustning och installationer för uppvärmning med hjälp av infrarött ljus för industriellt bruk. Bärbara apparater och utrustningar för laboratoriebruk är undantagna, liksom vissa andra typer av utrustningar. 

En huvudprincip i förslaget är, att provningarna ska kunna utföras med vanliga instrument och apparater, tillgängliga för de flesta företag, stora som små. Provningarna är främst inriktade på installationernas prestanda och effektivitet, eftersom dessa egenskaper är av störst intresse, både för tillverkare och användare. Provningarna är avsedda att ge en rättvisande jämförelse mellan olika utrustningar eller installationer av en viss klass. Provningarna innehåller också överväganden med hänsyn till energieffektivitet, så att de också kan användas vid en bedömning för energioptimering av en installation. 

Samtidigt tar IEC fram generella provningsregler för energieffektivitet hos alla typer av industriella elvärmeutrustningar, säger P O Risman, som leder det arbetet. 
– Detta resulterade nyligen i ett förslag till en teknisk specifikation, kommande IEC/TS 62796, Energy efficiency in electroheating installations. De flesta grundläggande förfarandena, t ex hur lasterna ska väljas vid provning, är desamma i båda dokumenten, säger han. 

– Sammanfattningsvis, säger P O Risman, kan sägas att den nya teststandarden för infrarödanläggningar har till främsta syfte att underlätta för både anläggningstillverkare och användare att välja välfungerande och energieffektiva lösningar.

SEK TK 27, Industriell elvärme, är svensk referensgrupp för arbetet i IEC TC 27, Industrial electroheating and electromagnetic processing.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell