2020-12-03 14:01Nyheter

Rapportering i den cirkulära värdekedjan

null

Innehåller produkten återvunnet material? Har den delar som kan återanvändas? Det är frågor som blir allt mer aktuella. Det finns standarder som ska hjälpa oss att få svar.

Vikten av digitaliserade data i den cirkulära värdekedjan och av att dessa data hanteras på ett säkert sätt framhålls bland annat i rapporten ”Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige” från Svenskt Näringsliv. I rapporten betonas också hur viktigt det är med standarder för detta.

Standard för information

Standarden SS-EN 45559 är en sådan. Där beskrivs metoder för hur man tillhandahåller information om materialeffektivitet för energirelaterade produkter, alltså sådana som går på el, bensin eller något annat bränsle. Den behandlar översiktligt vilken information som bör ingå, bland annat beroende på vem den riktas till. Också hantering av känsliga data diskuteras. I bilagor ges exempel på val av media och format för dokumentation och information om olika aspekter, som bedömd livstid och möjlighet till återanvändning.

SS-EN 45559 ingår i en serie standarder EN 45552 - EN 45559 om materialeffektivitet hos energirelaterade produkter, alltså sådana som kräver el eller annan energi för att fungera. Standarderna har tagits fram av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC tillsammans tagit fram, som svar på ett uppdrag från EU-kommissionen. De har också fastställts som svensk standard SS-EN 45552 – SS-EN 45559 av SIS och SEK Svensk Elstandard, som är de svenska medlemmarna i CEN respektive CENELEC.

Standard för dataformat

Lagstiftning kan kräva att information om materialeffektivitet ges till vissa identifierade mottagare. Den ska kunna verifieras, vara korrekt och relevant och inte vara vilseledande. Därför är standarden tänkt att användas tillsammans med de andra standarderna i serien, som beskriver metoder för att bedöma eller mäta andelen återvunnet material i produkten, om det ingår några återanvända delar eller hur mycket kritiska råvaror som använts. Kritiska råvaror är sådana som har stor ekonomisk betydelse och är kritiska för samhälle och välfärd, samtidigt som tillgången på dem är begränsad eller osäker.

För att ange materialdeklarationsdata finns metoder och ett standardiserat dataformat i SS-EN IEC 62474. En introduktion till detta finns i en annan standard i serien, nämligen SS-EN 45558, som även ger en allmän beskrivning av ur man deklarerar användningen av kritiska råvaror i energirelaterade produkter. I arbetet med dem har svenska företag deltagit genom gruppen SEK TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning inom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisationer på elområdet.

Att medverka i standardisering är öppet för företag, myndigheter, högskolor och organisationer som är intresserade av att ta fram gemensamma tekniska regler och vägledningar. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström