2019-03-26 13:11Nyheter

Reach-standard uppdaterad

null

Standarden SS-EN IEC 62474 för materialdeklarationsdata har reviderats.

För rapportering av materialdeklarationsdata finns det standardiserade beskrivningar och protokoll som underlättar överföring och behandling i standarden SS-EN IEC 62474, som just kommit i ny utgåva.

Materialdeklarationer används i elektro- och elektronikindustrin för sådan produktinformation som används för att uppfylla lagkrav i olika länder och för användning vid konstruktionsarbetet. I Europa gäller Reach-förordningen 1907/2006/EU.

Standarden är framförallt till för att förenkla för företag att bedöma och deklarera hur deras produkter överensstämmer med olika krav på deklaration av olika ämnen och att använda denna information vid miljömedveten konstruktion och i alla faser i produktens livscykel. Den har tagits fram i globalt samarbete för att kunna användas tillsammans med regelverken i olika länder. Den har också antagits som europeisk standard och den nya utgåvan fastställdes som svensk standard SS-EN IEC 62474 nu i mars. Den förra utgåvan från 2012 upphör att gälla 2022-01-04 och till dess gäller båda utgåvorna parallellt.

Standarden är förbättrad på flera punkter för att underlätta användningen och XML är nu förstahandsval för presentation av data. Se preview här på de inledande avsnitten i nya SS-EN IEC 62474, Materialdeklaration av elektrotekniska produkter och av produkter för den elektrotekniska industrin.

En finess är den databas som hör till standarden och som är tillgänglig för alla här. I den specificeras vilka ämnen, ämnesgrupper och materialklasser som behöver ingå i en materialdeklaration. Den beskriver också ett standardiserat dataformat för utväxling av data för materialdeklaration. Det är samma dataformat som beskrivs i
SS-EN 61360-1 och i standarden SS-ISO 13584 för artikelbibliotek för industriautomation och som också används för egenskapslistor (”LOP”), bland annat enligt SS-EN 61987 för utrustning för industriell processtyrning.

Det internationella sammanhang där de här standarderna arbetats fram är öppet för svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer genom SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Om du vill ha koll på nya standarder från SEK Svensk Elstandard – och vilka gamla som upphävs – prenumererar du här på nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden, ungefär.

Tidigare i år fastställdes SS-EN IEC 61300, Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström