2019-10-02 10:54Nyheter

Reservdelar

null

Vad gör jag när en kritisk komponent i min produkt snart inte går att få tag på?

Det finns en internationell standard som behandlar detta: IEC 62402, Obsolescence management – Application guide. Den beskriver principer och metoder för att hantera sådana situationer och för att undvika att de uppstår. Den nya förbättrade utgåvan blev svensk standard nu i september: SS-EN IEC 62402 . Ta del av inledning, omfattningsavsnitt och innehållsförteckning i preview.

En standard för alla industrier

Tillgången på komponenter och delar kan upphöra därför att de inte längre tillverkas eller för att de tillverkas på platser där tillgången kommit att hindras av något skäl (krig, uppror, lagändringar, miljöhänsyn osv). Metoder för att minimera risker som är förknippade med detta har standardiserats i IEC 62402 av den tekniska kommittén IEC TC 56.

- Förra utgåvan var mer en guide som bara behandlade elektriska och elektroniska produkter och system. Den specificerade inte några fordringar på hantering av utfasning. Denna andra utgåva har ett mycket bredare angreppssätt och kan användas i vilken industri som helst, inte bara inom elektroteknik eller elektronik. Det förklarar Graham Goring från Storbritannien, som leder den arbetsgrupp som ansvarar för uppdateringen av standarden. IEC 62402 specificerar hur man gör upp en plan för hantering av utfasning, hur man organiserar detta i ett företag och hur man utvecklar strategier för att minimera riskerna för utfasning redan i samband vid konstruktionen, osv.

Vi hade ett nära samarbete med International Institute of Obsolescence Management (IIOM) och deras medlemmar hjälpte oss att få fler länder med i arbetet med den nya utgåvan. Det är viktigt att förstå att det bästa vore om hantering av utfasning hanteras redan från början, till och med innan produkten börjar konstrueras, fortsätter Graham Goring.

Internationellt genomslag

Utfasning av komponenter i de flesta typer av produkter kan hanteras enligt beskrivningarna i standarden, oavsett om det är fråga om infrastruktur, kapitalkrävande utrustning, sällanköpsvaror eller konsumtionsartiklar. Standarden har redan börjat användas i olika industrier i flera länder, från Australien till Kanada och den har också antagits som europeisk standard, att införas i 34 europeiska länder.

Genom SEK Svensk Elstandard och dess tekniska kommitté SEK TK 56, Tillförlitlighet, har specialister i svenska företag, högskolor och myndigheter bidragit i arbetet. SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 svensk medlem i IEC och fastställer också svensk standard inom motsvarande områden. Bland aktuella projekt inom kommittén finns vägledningar beträffande tillgänglighet och underhållsmässighet. Senast utgivna är SS-EN IEC 62853 om tillförlitlighet i öppna system och SS‑EN IEC 60812 om feleffektanalys (FMEA och FMECA).

IEC arbetar också med ett program för bedömning av överensstämmelse (conformity assessment) för hantering av utfasning. IECQ, the IEC Quality Assessment System for Electronic Components, har satt upp en arbetsgrupp som leds av Graham Goring, för att undersöka hur det nuvarande systemet för verifiering av riktlinjer för hantering av utfasning kan utvidgas till andra sektorer. Dagens system används bara för flygelektronik och försvarsmateriel.

Intervjun med Graham Goring är hämtad från IEC e-tech 04/2019.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk