2013-04-25 11:25Nyheter

Reservdelsförsörjning som stöd för underhållsarbetet är utgångspunkten för ett förslag till ny standard.

null

Reservdelsförsörjning som stöd för underhållsarbetet är utgångspunkten för ett förslag till ny standard.

Från Tyskland kommer ett förslag till ett arbete att skriva en internationell standard för reservdelshållning. Tanken är att ge en enhetlig och pålitlig vägledning till vilken strategi man väljer för att trygga reservdelsförsörjningen för en utrustning eller anläggning. Den föreslagna standarden är tänkt att komplettera den internationella standarden för underhåll och underhållsstöd, i Sverige SS-EN 60300-3-14. En förnuftig planering och hantering av reservdelsförrådet är en kritisk komponent i ett effektivt underhållsstöd.

I förslaget betonas att rutinerna för underhåll och reservdelshållning inte ska behandlas var för sig. Reservdelshanteringen beskrivs därför framförallt som ett stöd för underhållet, i syfte att öka systemets tillgänglighet. Förslaget går igenom olika sätt att förutsäga reservdelsbehov och skiljer mellan sådana reservdelar som kan repareras och sådana som inte kan det. Olika sätt att bygga upp reservdelslager på diskuteras, liksom dokumentationsbehov och leverantörer.

Förslaget är lämnat till den tekniska kommittén IEC TC 56, Dependability, där det fått beteckningen IEC 56/1502/NP kan beställas fram till den 14 juni 2013. På samma plats finns också en aktuell lista med andra förslag till nya projekt inom IEC.

Genom att vara med i arbetet i den tekniska kommittén TK 56 inom SEK Svensk Elstandard kan man aktivt påverka arbetet med standarden. Internationella standarder från IEC blir normalt också europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Bland andra standarder från SEK TK 56 märks t ex SS-EN 60300-3-11 med riktlinjer för funktionssäkerhetsinriktat underhåll, SS-EN 62402 om hantering av utfasning och SS-EN 31010, Riskhantering - Metoder för riskbedömning. Mer information om standarderna finns att läsa på elstandard.se.

 

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk