2014-03-14 08:02Nyheter

Reviderad standard för utrustning för småskalig elproduktion, SS-EN 50438.

null

Utvecklingen mot egen el och smarta elnät kräver nya eller uppdaterade tekniska regler. Ett exempel är standarden SS-EN 50438 som innehåller de tekniska villkor som utrustning för egen el behöver uppfylla för att anslutas till elnätet.

Standarden SS-EN 50438 handlar om små elproducerande utrustningar som ansluts till lågspänningsnätet och som inte ger mer ström än 16 A per fas. Den innehåller tekniska fordringar på driftegenskaper och skydd och beskriver funktioner som ska ingå och hur dessa provas, men behandlar inte frågor kring elmätning och liknande.

Standarden gäller alla typer av elgenererande utrustningar, som små vindgeneratorer, utrustning med bränsleceller eller anläggningar med solceller. Det kan finnas andra standarder också, med säkerhetsfordringar och metoder för prestandamätning och liknande, och SS-EN 50438 behandlar bara de aspekter som hänger ihop med att utrustningen ansluts till elnätet. Exempel på det är hur utrustningen uppför sig vid över- eller underspänning.

I denna andra utgåva har bland annat införts fordringar på hantering av reaktiv effekt och på uppförande vid överfrekvens i nätet. Fler av provningarna har också setts över, liksom de särskilda krav som gäller i olika europeiska länder.

Detta är en europeisk standard som tagits fram genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Svenska intressenter har deltagit genom den tekniska kommittén Elenergiförsörjningssystem (SEK TK 8) inom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som är med i CENELEC.

Den nya utgåvan ersätter den tidigare utgåvan från 2007 som efter en övergångstid upphör att gälla i november 2016.

SS-EN 50438, Fordringar på mindre generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med det allmänna elnätet.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström