2014-03-25 09:35Nyheter

Reviderad standard på gång för provning och dokumentation av solcellsanläggningar.

null

Reviderad standard på gång för provning och dokumentation av solcellsanläggningar.

För att man ska kunna underhålla och hålla igång en installation med solpaneler på ett säkert sätt under hela dess livstid, finns det en standard med minimifordringar på dokumentation av anläggningen. Den som beställer en solelanläggning ska kunna hänvisa till den för att få det som behövs av scheman, ritningar och anvisningar, t ex för underhåll. Dessutom beskriver den inspektion och provning i samband med idriftsättningen, för att man ska kunna verifiera anläggningens egenskaper – både vad gäller prestanda och elsäkerhet. I standarden finns också förslag på blanketter för rapportering av provningsresultaten.

Den nuvarande standarden IEC 62446 från 2009 är under revision och ett förslag till ny utgåva, kallat 82/816/CDV, är på remiss till den 21 april 2014 och kan beställas från SEK Svensk Elstandard.  Förslaget skiljer sig från den nuvarande standarden mest genom att det är bättre anpassat också till stora anläggningar. Den nya standarden är tänkt att bli klar i höst.

Den internationella standarden IEC 62446 antas också som europeisk standard EN 62446. Att den är europeisk standard innebär att den ska fastställas som nationell standard likadant och utan ändringar i de 33 länder som deltar i samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. T ex som svensk standard SS-EN 62466.

Genom att delta i den tekniska kommittén, SEK TK 82, kan svenska företag och andra intresseneter medverka i arbetet i den kommitté inom IEC som skriver internationella standarder för solceller och anläggningar där de ingår.

En anslutande standard som nyligen reviderats är standarden för anläggningar för småskalig elproduktion som ansluts till elnätet, SS-EN 50438.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström