2013-08-15 13:49Nyheter

Reviderade standarder för provning av olika miljöfaktorers påverkan på produkter

null

Reviderade standarder för provning av olika miljöfaktorers påverkan på produkter.

I augusti fastställdes nya utgåvor av tre standarder i serien med olika metoder för miljötålighetsprovning. Det handlar om hur man provar hur en produkt klarar av att utsättas för yttre påverkan av olika slag, t ex värme eller kyla eller olika typer av vibrationer.

De delar som nu reviderats är SS-EN 60068-2-55 om provning av löst liggande gods (studsning och annat), SS-EN 60068-2-65 om ljudinducerade vibrationer och SS-EN 60068-2-78 om provning med fukt och värme. Ganska olika slags påverkan alltså, som alla kan försämra funktionen, snabba på åldrandet och ge upphov till fel.

– Det viktigaste med 60068-serien tror jag är, att de är så kallade horisontella standarder. De kan användas för många olika produkter, inte bara elektriska, säger Olaf Hübschmann, nytillträdd ordförande i IEC TC 104, den grupp som arbetar med dessa standarder inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Till vardags arbetar Hübschmann på EADS, koncernen som bl a tillverkar Airbus.

De internationellt standardiserade metoderna för miljötålighetsprovning i serien IEC 60068 har också antagits som europeisk standard och fastställts och givits ut som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. De är alltså skrivna för att kunna användas för alla slags produkter, och ingår i ett system av standarder som också beskriver förekommande miljöpåverkan.

Konceptet, som beskrivs i SS-EN 60068-1, är att man utifrån givna förutsättningar – som tidplan, marknadsmöjligheter, riskbedömning osv – försöker bedöma vilka olika typer av miljöpåverkan som kan bli aktuella under produktens livscykel – vid lagring, transport, användning under olika förhållanden osv – och vilka typer av fel de kan medföra. Om man närmare studerar de kritiska typerna av miljöpåverkan, kan man sedan bestämma gränserna för vad produkten måste tåla – och därmed välja metoder för att prova detta. Hjälp för att bestämma vad produkter ska tåla finns i standarder i serien SS-EN 60721 (IEC 60721) och provningsmetoderna finns i serien SS-EN 60068 (IEC 60068).

– Vår kommitté omfattar experter från tillverkare av provningsutrustningar (klimatkammare, skakbord osv), från dem som använder sådan provningsutrustning och från företag som tillverkar produkter som ska provas i dessa laboratorier. På det sättet, säger Hübschmann, tas hänsyn till alla olika intressen, för att få en välbalanserad serie med standarder. Och kommitténs historia visar att vi har lyckats.

SEK Svensk Elstandard sköter sekretariatet i IEC TC 104 och den svenska referensgruppen för arbetet i IEC TC 104 är SEK TK 104.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström