2013-02-08 08:06Nyheter

Riktlinjer för larm

null

Internationella riktlinjer för larm i processindustrin ute på remiss. Förslaget går att beställa från SEK Svensk Elstandard.

Ett förslag till standard för larm i processindustrier är ute på remiss. Standarden är tänkt att ge allmänna principer och metoder för konstruktion och drift av larmsystem som är baserade på eller anslutna till datoriserade system för processtyrning. Projektet anknyter till SS-EN 61511 om säkerhetskritiska system i processindustrin och omfattar larm i alla typer av processer, oberoende av om tillverkningen sker kontinuerligt, satsvis eller styckevis. Alla typer av larm i anläggningen behandlas, både processlarm och t ex gaslarm. I den föreslagna standarden tas ett livscykelperspektiv på larmsystemet, dvs den börjar på planeringsstadiet och tar också hänsyn till möjlig förändring och utbyggnad.

Den planerade internationella standarden är tänkt att få beteckningen IEC 62682, Management of alarm systems for the process industries. Den kommer sannolikt också att bli europeisk standard och svensk standard, då med beteckningen SS-EN 62682. Förslaget är ute på remiss till den 11 mars 2013. Remissdokumentet med beteckningen 65A/656/CDV kan beställas från SEK Svensk Elstandard här. På samma sida presenteras alla förslag till ny standard som är ute på remiss.

Förlaget har tagits fram inom gruppen TC 65 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 65 är SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard. Läs mer här.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström