2013-02-21 16:22Nyheter

Riskhantering

null

Förslag till riktlinjer för hantering av risker i projekt ute på remiss.
 Förslaget kan beställas från SEK Svensk Elstandard.

Ett förslag till en andra utgåva av den internationella standarden IEC 62198 är ute på remiss till den 25 mars 2013. IEC 62198 ger principer och generella riktlinjer för hur man hanterar risk och osäkerhet i projekt. Standarden tillhandahåller också en grund att stå på och de organisatoriska hjälpmedel som behövs när riskhantering införs. Den beskriver särskilt ett systematiskt sätt att angripa frågan om riskhantering i projekt, baserat på ISO 31000, Risk management – Principles and guidelines (i Sverige SS-ISO 31000, Riskhantering – Principer och riktlinjer).

Riskhantering utgörs av samordnade aktiviteter för att leda och styra en organisation med hänsyn till risk. ISO 31000 beskriver principerna för en effektiv riskhantering, dvs det ramverk som utgör grunden och metoderna för utformning, genomförande, uppföljning, genomgång och kontinuerliga förbättringar av riskhantering i en organisation, som kan tillämpas för alla typer av risker i alla slags organisationer.

IEC 62198 visar hur dessa generella principer och riktlinjer kan användas för hantering av osäkerheter i projekt. Standarden är relevant för enskilda och organisationer som är engagerade i någon eller alla faser av ett projekt. Den kan också tillämpas på delprojekt och på uppsättningar av sammanlänkade projekt och program.

Remissdokumentet med beteckningen 56/1492/CDV kan beställas från SEK Svensk Elstandard här. På samma sida presenteras alla förslag till ny standard som är ute på remiss. Den fösta utgåvan av den internationella standarden IEC 62198 har varken antagits som europeisk eller svensk standard men det nu aktuella förslaget är ute på kommentering samtidigt inom IEC och CENELEC (i Europa). Den kan därför också komma att fastställas som svensk standard, då med beteckningen SS-EN 61398.

Förlaget har tagits fram inom gruppen TC 56 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Genom att delta i arbetet i den tekniska kommittén SEK TK 56, Tillförlitlighet, kan man delta i och påverka arbetet med internationella och europeiska standarder i IEC TC 56.

En anslutande standard från IEC TC 56 beträffande riskhantering är SS-EN 31010, Riskhantering – Metoder för riskbedömning.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk