2012-12-06 15:38Nyheter

RoHS

null

RoHS-standarden EN 50851, i Sverige fastställd som SS-EN 50581, har nu listats av EU.

Standarden EN 50581, Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen, har nu listats under RoHS-direktivet i Europeiska unionens officiella tidning, OJ (2012/C 363/05).

Standarden specificerar vilken teknisk dokumentation som tillverkaren behöver samla in för att deklarera överensstämmelse med RoHS-direktivet (2011/65/EU) om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 

Den har fastställts som svensk standard SS-EN 50581 av SEK Svensk Elstandard och finns både på svenska och engelska. 

SS-EN 62474 om materialdeklarationer hänger nära samman med SS-EN 50581. Från SEK TK 111 kommer också den tidigare fastställda SS-EN 62430 med vägledning för miljöhänsyn vid konstruktion. Standarderna kan beställas på shop.elstandard.se där de inledande avsnitten kan laddas ner utan kostnad.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström