2018-05-25 11:26Nyheter

Rosa är aldrig fel – För färgmärkning av funktionsjordsledare rekommenderas färgen rosa.

null

Att rosa rekommenderas för märkning av funktionsjordsledare är den ena större förändringen, när standarden SS-EN 60445 nu kommit i sin sjätte utgåva – men lugn, det påpekas att den rosa färgen bara behöver användas vid ledarändarna och de punkter där de ansluts. 

Den andra större skillnaden mot förra utgåvan, som kom 2011, är att det i likströmssystem rekommenderas röd märkning för den positiva fasledaren (ytterledaren) och vit för den negativa. För mittpunktsledare och neutralledare i likströmssystem rekommenderas blå märkning.

Överenskommelserna i den internationella standarden IEC 60445 är en grund och en referens för märkning av vissa elektriska ledare. Det är t ex i den som det lagts fast att skyddsjorden märks grön och gul och att fasledarna i trefaskablar har färgerna svart, brun och grå. IEC 60445 är antagen som europeisk standard och gäller med den gemensamma beteckningen EN 60445 i 34 europeiska länder. I Sverige har den fastställts av SEK Svensk Elstandard med beteckningen SS-EN 60445. Se preview här.

SS-EN 60445 tillhör en liten grupp standarder, grundstandarder, som egentligen inte är tänkta att användas direkt som de är, utan har ett innehåll som ska utnyttjas av dem som skriver produktstandarder eller standarder för installationer, system eller metoder. Elinstallationsreglernas krav på grön och gul märkning av skyddsjord är till exempel hämtat från SS-EN 60445.

Det finns länder där man valt andra färger. Mest bekant är kanske att skyddsjorden är grön i USA, Kanada och Japan. En särskild lista i slutet av standarden listar sådana avvikelser som anmälts av olika (större) länder.

IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. För IEC 60445 svarar den tekniska kommittén för dokumentation, märkning och informationsstrukturer, IEC TC 3, som har svenskt sekretariat hos SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC. Läs mer om IEC TC 3 och SEK TK 3 här. Några kända standarder från kommittén är SS-EN 62491 om märkning av kablar och parter och SS-EN 81346 om struktureringsprinciper och referensbeteckningar i teknisk dokumentation.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström