2014-04-16 11:13Nyheter

Så dimensionerar man en installation med värmekablar.

null

Så dimensionerar man en installation med värmekablar.

Den nya standarden SS-EN 62395-2 beskriver hur man konstruerar och installerar system med värmekablar och värmefolier för industrianläggningar och liknande. Den handlar alltså inte i första hand om golvvärme i småhus och lägenheter, även om det på sätt och vis också behandlas.

Standarden beskriver hur olika system dimensioneras för rätt effekt och temperatur och hur man väljer reglerutrustning för olika tillämpningar. Ett viktigt område som behandlas är uppvärmning av rörledningar av olika slag, inklusive tankar och armaturer. Det kan både gälla frostskydd av t ex vattenledningar eller sprinkleranläggningar och uppvärmning av rör för eldningsolja eller för vätskor i kemisk industri. Ett annat användningsområde som beskrivs, är avisning av tak, rännor och avlopp utomhus och av spårväxlar för järnvägar. Även vissa golvvärmeinstallationer behandlas, bland annat för system med kapacitet att lagra värme. Sist i standarden finns också exempel på checklista vid konstruktion och blankett för kontroll vid idrifttagning.

Standarden SS-EN 62395 (IEC 62395) består av två delar. SS-EN 62395-1 ger fordringar och provningsmetoder för värmekablar, värmefolier och tillhörande utrustning för industribruk och liknande utrustning, medan SS-EN 62395-2 alltså beskriver dimensionering och installation. Syftet är, att de tillsammans ska ge säkra och väl fungerande värmekabelsystem. De båda svenska standarderna överensstämmer med motsvarande europeiska, som är likadan i 33 länder i Europa. I grunden är det dock fråga om ett arbete som gjorts i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet.

Fordringar på säkerhet en i värmekabelinstallationer finns i elinstallationsreglerna SS 436 40 00, särskilt avsnitt 753. Särskilda fordringar på säkerhet i värmekabelinstallationer i industrin behandlas i SS-EN 60519-10. Områden med explosiv atmosfär kräver särskild omsorg och installationer med värmekabel och värmefolie på sådana platser behandlas i SS-EN 60079-30-2.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell